Czy osoba fizyczna może wystawić rachunek za najem lokalu?

Zgodnie z Ordynacją Podatkową a dokładniej art. 87, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ma prawo wystawić rachunek za najem lokalu. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub wykonujący wolny zawód obowiązani są – na żądanie kupującego bądź usługobiorcy – wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Rachunek od osoby prywatnej ma zatem prawo funkcjonować w obrocie prawnym.

Co musi zawierać rachunek za najem od osoby prywatnej?

Na rachunku za najem od osoby prywatnej powinny znajdować się takie dane jak:

  • imiona i nazwiska (nazwa lub firma) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
  • data wystawienia i kolejny numer rachunku,
  • określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonywanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
  • ogólna suma należności wyrażona zarówno liczbowo i słownie.

Ważne!
Na rachunku za najem od osoby prywatnej nie jest konieczne wskazanie numeru NIP!

W sytuacji gdy rachunek zawiera wyżej wymienione dane można uznać go jako podstawę do ujęcia w kosztach uzyskania przychodów.

Zobacz też:

rozwiązanie umowy na czas określony

rozwiązanie umowy zlecenia

dzień wolny za święto

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
5/5 (2)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation