Faktura VAT-MP

White envelopes backgroundFakturę VAT-MP wystawia Mały podatnik rozliczający się metodą kasową. Co to oznacza ?

Do kategorii małych podatników możemy zaliczyć
osoby spełniające jedne z wymagań:
zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi podobne usługi, z odstępstwem od komisu, prowadzące przedsiębiorstwa maklerskie,
będące agentami,
administrające funduszami powierniczymi –
kiedy suma prowizji lub pozostałych postaci wynagrodzenia za świadczone usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła we wcześniejszym roku podatkowym wyrażonej w PLN sumy odpowiadającej równowartości 30 000 euro,
gdy wartość sprzedaży nie przekroczyła sumy (w złotówkach) równowartej 800 000 EUR w zeszłym roku podatkowym.
Kwoty skalkulowane z wykorzystaniem kursu średniego EUR publikowanego pierwszega dnia, który nie jest wolny od pracy października wcześniejszego roku podatkowego (w zaokrągleniu do 1000 PLN).

W sytuacji gdy nabywamy towary lub usługi, które mają oznaczenie faktura VAT-MP, płatnik podatku może obniżyć sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną na tym dokumencie, w którym uiścił część należności na rzecz małego podatnika.

Otrzymane dokumenty tego typu wpisujemy tradycyjnie do
rejestru VAT i do KPiR.

Faktura VAT koniecznie musi mieć napis Faktura VAT-MP.
Wpływa to bowiem na sposób odliczania podatku VAT .

Kiedy ujmujemy wydatek za zakup towaru Małego Podatnika.

‘Dokonałam zakupu towaru, który został udokumentowany fakturą VAT-MP.
Kiedy powinnam ująć wydatek za nabycie tego towaru w księdze podatkowej?
Pragnę nadmienić, że prowadzę podatkową księgę rozchodów i przychodów.’

Koszt poniesiony na zakup towaru handlowych powinien być zawarty w podatkowej księdze zaraz po otrzymaniu zakupionego towaru,
najpóźniej przed przekazaniem do magazynu lub sprzedaży.
Wszystkich obowiązuje ta zasada przy nabyciu produktu handlowego udokumentowanego fakturą VAT-MP.
Gdy towar zostanie odebrany wraz z dowodem zakupu, czyli tutaj razem z fakturą VAT-MP,
wpisu dokonujemy na podstawie faktury. W przypadku kiedy jednak towar jest dostarczony przed otrzymaniem faktury vat,
sporządzamy w tym wypadku szczegółowy opis towaru i na tej podstawie dokonujemy wpisu w księdze podatkowej.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zakup produktu został udokumentowany specyfikacją kolportera – w tym przypadku nie musimy tworzyć szczegółowego opisu.
Należy wiedzieć, że mali podatnicy, którzy wybrali kasową metodę rozliczeń podatku VAT-MP zobowiązani są do wystawienia faktury VAT-MP. Faktura ta,
w odróżnieniu do normalnej faktury VAT musi zawierać oznaczenie „FAKTURA VAT-MP” oraz okres płatności należności.
Normalizuje to Ustawa § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie refundacji podatku niektórym płatnikom,
zaliczkowego refundacji podatku, wystawiania faktur vat, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług,
do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od produktów i usług (Dz. U. nr 95, poz. 798; ost. zm. w Dz. U. z 2007 r. nr 235, poz. 1735).

  Do małych podatników zaliczamy osoby:

 • prowadzące spółki maklerskie, administrować funduszami powierniczymi,
  będący pełnomocnikami,
  podwykonawcami lub innymi osobami świadczącymi podobne usługi,
  w odróżnieniu od komisu – jeśli cena prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi
  (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty
  odpowiadającej równowartości 30.000 euro,
 • u których wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty ( w złotych ) równowartej 800 tyś. euro w poprzednim roku podatkowym

Warto wiedzieć, iż przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego(w przybliżeniu do 1.000 zł).
Wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475; ost. zm. w Dz. U. z 2007 r. nr 140, poz. 988) faktura VAT-MP jest dowodem,
dzięki któremu płatnik może zapisać w podatkowej księdze zakup poszczególnych towarów handlowych. Reguły ewidencji są identyczne jak w przypadku ”zwykłych” faktur vat.
Istotną sprawą jest wyróżnik faktury jako „FAKTURA VAT-MP” .
Ma to wpływ bowiem na metode odliczania podatku.
W przypadku kiedy kupujemy towary lub też usługi, które udokumentowane są jako faktury VAT-MP,
płatnik może zredukować sobie kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną na tej fakturze,
w którym rozliczyć część wydatków na rzecz małego podatnika, m.in. takiego,
który rozlicza się metodą kasową lub rozliczyć w całości należność na rzecz małego podatnika płacącego metodą kasową.
Stosuje się tą metodę, gdy mija 90 dzień od dnia dostarczenia towaru lub realizacji usługi.
Natrualnie mowa jest o rozliczeniu miesięcznym.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation