Przedawnienie roszczeń wobec ZUS i urzędu skarbowego

iStock_000014444488SmallZgodnie w wykładnią prawa, wszystkie roszczenia, również te względem instytucji państwowych, przedawniają się. Po jakim czasie nie trzeba płacić długów składkowych i podatkowych?

Należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przedawniają się po okresie dziesięciu lat, licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne. Tak stanowi artykuł 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z kolei zobowiązania podatkowe względem urzędu skarbowego przedawniają się po upływie pięciu lat, licząc od dnia, w którym zobowiązania stały się konieczne do zapłaty. Należy jednak pamiętać, iż termin przedawnienia roszczeń może się wydłużyć. Dzieje się tak wskutek 2 czynności, zawieszenia biegu przedawnienia oraz przerwania biegu przedawnienia.

Zawieszenie biegu przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia z reguły związane jest z kilkoma czynnikami. Może ono nastąpić poprzez:

  • zawarcie umowy odraczającej termin płatności składek bądź rozkładającej spłatę zaległości składkowych na raty, na okres realizacji tej umowy
  • postępowanie polubowne

Zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń powoduje wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń o czas trwania postanowień umów polubownych. W sytuacji gdy dłużnik nadal uchyla się od spłaty zobowiązań, wtenczas dalszy bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym zadłużenie, zgodnie z warunkami postanowień polubownych, stało się wymagalne.

Przerwanie biegu przedawnienia

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje ponowne naliczanie pełnego okresu przedawnienia roszczeń wobec dłużnika. W przypadku płatności składkowych i podatkowych, bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej, która zalega z opłatami.

Jeśli roszczenie się przedawni, każdy dłużnik ma prawo uchylić się od spłaty zaległości wobec wierzyciela. Musi jednakże udowodnić przedawnienie przed sądem.

Zobacz też:

Karta ewidencji czasu pracy

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation