Remanent likwidacyjny – to jest już koniec.

Ostatnie dni człowieka, to zazwyczaj namaszczenie chorych, ostatnie dni firmy – to zawsze remanent likwidacyjny. Idąc za naszym słownictwem sakramentalnym, remanent likwidacyjny jest niczym namaszczenie chorych – tu koniec żywota, a tu koniec firmy. Na amen.

Człek kończy żywot – przyda się namaszczenie chorych, firma kończy żywot – obowiązkowo musi sporządzić remanent (spowiedź życia).

Kiedy sporządzić remanent likwidacyjny?

Remanent likwidacyjny należy sporządzić na dzień likwidacji firmy. Wtedy to należy sporządzić:

 • remanent likwidacyjny dla celów PIT,
 • remanent likwidacyjny dla celów VAT
 • wykaz składników majątku na dzień likwidacji – co jest odrębnym tworem niż powyższe remanenty.

Należy sporządzić odrębne remanenty; dla PIT i dla VAT, ponieważ celem pierwszego jest ustalenie właściwego podatku PIT, a drugiego – właściwego podatku VAT. Urząd sobie nie odpuści – nawet przy końcu istnienia… I tu doskonale sprawdza się znane powiedzenie “w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Z tym, że umieramy tylko raz… A nawet i od śmierci trzeba płacić podatek

Remanent likwidacyjny dla celów PIT

Remanent dla celów PIT powinien zawierać:

 • towary i materiały (surowce),
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady,
 • które pozostały w firmie na dzień likwidacji.

W remanencie tym nie wykazujemy wyposażenia oraz środków trwałych.

Wartość powyższych składników należy wycenić wg cen zakupu lub cen rynkowych z dnia sporządzania spisu – jeśli ceny zakupu są wyższe od rynkowych.

Remanent powinien również obejmować składniki majątku należące do firmy, ale w dniu remanentu znajdujące się poza nią, jak i towary obce znajdujące się w tym dniu w przedsiębiorstwie. Towary obce nie podlegają wycenie – wskazuje się jedynie ich ilość oraz właściciela.

Od przygotowanego w ten sposób spisu z natury przedsiębiorca nie płaci żadnego podatku. Remanent likwidacyjny nie jest również składany w urzędzie skarbowym, przedsiębiorca przechowuje go w swojej dokumentacji podatkowej w celach dowodowych.

Remanent likwidacyjny dla celów VAT

Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT sporządzany jest w razie:

 • zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
 • nie wykonywania czynności opodatkowanych VAT przez co najmniej przez 10 miesięcy,
 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

W remanencie likwidacyjnym należy ująć wszystkie towary (a także środki trwałe i wyposażenie) znajdujące się w firmie na dzień likwidacji, co do których przysługiwało nam odliczenie VAT.

O zamiarze przygotowania spisu dla potrzeb VAT nie powiadamiamy naczelnika urzędu skarbowego

Zawiadomienie urzędu skarbowego

Urząd należy powiadomić tylko o zamiarze sporządzenia końcowego spisu z natury dla PIT (remanent sporządzany w celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów) w dacie innej niż 31 grudnia lub 1 stycznia należy powiadomić urząd skarbowy 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Przepisy nie regulują, co powinno zawierać zawiadomienie. Może ono zawierać np..:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL,
 • oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),
 • można podać powód dokonania spisu – np. likwidacja działalności,
 • podpis sporządzającego spis.

Jeśli likwidacja firmy następuje z dniem 1 stycznia lub 31 grudnia, wtedy nie ma obowiązku o zamiarze sporządzenia remanentu informować fiskusa, ponieważ w jednej z tych dat i tak trzeba sporządzić spis z natury – obowiązkowo.

Podsumowując:

 • remanent dla celów VAT – powiadamy urząd, jeśli likwidacja w innym terminie niż 31 grudnia lub 1 stycznia,
 • remanent dla celów PIT – nie powiadamiamy urzędu,
 • wykaz składników na dzień likwidacji – nie powiadamiamy urzędu.

Wykaz majątku na dzień likwidacji – nie mylić z remanentem

Wykaz majątku na dzień likwidacji powinien być sporządzony – jak sama nazwa wskazuje  na dzień likwidacji. Wykaz ten powinien zawierać informacje o

O zamiarze sporządzenia wykazu (w przeciwieństwie do remanentu) nie ma obowiązku informować urzędu (przynajmniej tu urząd sobie odpuścił) – jednak dokument ten należy przechowywać wraz z księgami podatkowymi w celach dowodowych.

——————————————————–

Koniec firmy, to oczywiście nie koniec życia. Ale czasami trzeba wiedzieć, kiedy skończyć… działalność, nie życie.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
4.8/5 (9)
A Ty jak oceniasz?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Post Navigation