System VAT marża – Sprzedaż towarów używanych

shutterstock_48762565W artykule 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT prawodawca scharakteryzował szczególne tryby tyczące się dystrybucji asortymentu używanego, wytwór sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków w systemie VAT marża. Przepis ten mówi, że przez towary używane pojmuje się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytkowania w ich obecnym stanie albo po naprawie. Pojęcie to uwzględnia się w przypadku, kiedy towary używane odsprzedawane są przez podatnika, który kupił je albo importował je w celu kolejnej ich odsprzedaży (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT).

System marża daje możliwość opodatkowania podatkiem VAT wyłącznie na dysproporcję pomiędzy kosztem zakupu a kosztem odsprzedania, a nie całość obrotów uzyskanych przez podatnika.

W tok ustawy o podatku VAT, rozliczanie systemem VAT marża jest osiągalne wyłącznie w chwili, gdy towary używane były zakupione od podmiotu , który nie jest oficjalnym podatnikiem VAT albo zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej albo gdy nabycie zostało dokonane od formalnego podatnika VAT, a dystrybucja, o której mówi akt prawny została zwolniona od podatku na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT oraz płatników VAT, w sytuacji opodatkowania tej dostawy w systemie VAT marża.

Zasada opodatkowania w systemie VAT marża jest niżej pokazana: w sytuacji właściciela firmy, wykonującego czynności opierające się na dostarczeniu asortymentu używanego, artystycznych dzieł, rzeczy kolekcjonerskich oraz antyków nabytych wcześniej przez tego podatnika dla celów nadzorowanej przez niego działalności albo importowanych celem ponownego zbycia. W niniejszych sytuacjach fundamentem opodatkowania akcyzą od towarów oraz usług jest marża, stanowi ona różnicę pomiędzy całościowym przychodem ze zbycia, a kwotą kosztu kupna, zmniejszona o kwotę akcyzy.

Dodatkowe ograniczenia w systemie VAT-marża

Możliwość zastosowania nakładania podatku systemem VAT marża podlega
ograniczeniu wynikającemu z art. 120 ust. 10 ustawy o VAT. Z art. tego wypływa, iż użycie systemu VAT marży tyczy się tylko takich dystrybucji towarów używanych, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub struktury organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem lub nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej

2) podatników, jeżeli przedmiotem zakupienia były towary używane nie podlegające podatkowi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub zakupienie nastąpiło od małego właściciela firmy, który korzysta ze zwolnienia z opodatkowania

3) podatników, o ile dostawa niniejszych asortymentów była opodatkowana w trybie narzutu

4) podatników podatku od wartości dodanej, o ile dostawa tychże asortymentów była zwolniona od podatku w myśl odpowiadających określeniom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113

5) podatników podatku od wartości dodanej, o ile dostawa niniejszych asortymentów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej w myśl odpowiadających procesowi opodatkowania narzutu, a nabywca ma akty jednomyślnie potwierdzające zakupienie asortymentu na niniejszych prawach

Reasumując, by móc zastosować obliczenie podatku w systemie VAT marża, nabycie musi być od niepodatnika, płatnika podatkowego zwolnionego podmiotowo od podatku albo od płatnika podatkowego, który przy dystrybucji zastosował zwolnienie przedmiotowe albo tryb nałożenia podatku marży. Tłumacząc ogólnie, kupujący nie miał możliwości odliczyć na wcześniejszym etapie podatku VAT.

Płatnicy podatkowi autoryzowani do stosowania szczególnego trybu rozliczania podatku VAT, o jakim mowa w artykule 119 i 120 ustawy o VAT, nie posiadają obowiązku wyszczególnienia na fakturze VAT swojej marży. W fakturze podają jedynie kwotę należności ogółem.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation