Tag Archives: remanent końcowy

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR

Koniec roku podatkowego to bardzo znacząca chwila. Osoby rozliczające się według zasad ogólnych muszą zamknąć KPiR. Odpowiednie, towarzyszące temu procedury reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

O czym nie powinni zapomnieć podatnicy na koniec roku?

 • o sporządzeniu i wycenie remanentu końcowego na dzień 31 grudnia,

 • o dokonaniu podsumowania zapisów w księdze,

 • o ustaleniu dochodów do opodatkowania.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR - remanent końcowy

Remanent końcowy, jak już wcześniej wspomniano, sporządza się na dzień 31 grudnia i obejmuje on:

 • towary handlowe,

 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,

 • półwyroby,

 • produkcję w toku,

 • wyroby gotowe,

 • braki,

 • odpady,

 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach,

 • rzeczy zastawione.

Żadna ustawa nie reguluje tego, w jaki sposób sporządza się spis z natury. Określone jest tylko to, że spisu dokonuje się w formie papierowej, w sposób staranny i trwały. Suma, którą podatnik otrzyma po sporządzonym remanencie, ma zostać wpisana do księgi przychodów i rozchodów. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w postaci jednej sumy spisu z natury, gdy sporządzone jest osobne zestawienie, gdzie składniki majątku są szczegółowo opisane i wycenione (takie zestawienie należy przechowywać razem z księgą),

 • sumy wpisane do KPiR z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów składników spisu z natury.

Podatni powinien pamiętać o tym, że nawet jeśli wartość remanentu wyniesie 0 złotych, trzeba ją ująć w KPiR.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR - podsumowanie zapisów w księdze

Podsumowanie w KPiR może być przeprowadzone na dwa sposoby – sumować kwoty  w poszczególnych kolumnach narastająco przez cały rok lub wyłącznie na koniec miesiąca. Pod koniec roku, podatnik wykazuje sumę kwot, które znajdują się w kolumnach 7 – 15 księgi przychodów i rozchodów. Podsumowanie powinno się znaleźć na ostatnie stronie księgi w danym roku.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR – ustalenie dochodu lub straty

Jak obliczyć dochód w KPiR? To różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). W sytuacji, kiedy wartość ze spisu na koniec roku jest większa od tej, która była na początku – o tę różnice zmniejsza się koszty uzyskania przychodu. Jednak kiedy ta różnica jest mniejsza, koszty uzyskania przychodu zostają o nią zwiększone.

Ujęcie w KPiR spisu z natury

j0316779Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do corocznego sporządzania spisu z natury, potocznie zwanego remanentem. Ponadto spis ten ujmowany jest w KPiR.

Czytaj dalej