Ubezpieczenia dla firmy

pile of euro coinsZwrot kosztów za powstałe szkody czy wypłata odszkodowania dla pracownika, doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania pracy to nie jednokrotnie horrendalne sumy, mogące znacznie nadwyrężyć majątek firmowy. Dlatego tak ważną sprawą jest ubezpieczenie przedsiębiorstwa. Są jednakże takie przypadki, w których brak ubezpieczenia jest karalny.

Czynniki, które mają wpływ na wybór ubezpieczenia to:

  • rodzaj ubezpieczenia (np. przed dewastacją mienia, odpowiedzialnością cywilną, zdarzeniami losowymi, kradzieżą, utraconymi korzyściami itp.)
  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego
  • możliwość rozłożenia na raty
  • wysokość składki
  • sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej)
  • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń

Ubezpieczenie dla firmy zatrudniającej pracowników
Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się w drodze do pracy i z pracy, do domu, podczas pracy zawodowej oraz w życiu prywatnym. Dodatkowo, umowa ubezpieczenia może obejmować udar mózgu, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, zawał serca oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.

Ubezpieczenie OC dla firmy
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej firmy ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym majątkiem, Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (tzw. odpowiedzialność deliktowa), zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej albo rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi.

Ubezpieczenie OC pojazdów
Ubezpieczenie OC pojazdów jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy kto posiada pojazd, podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000r. Umowę taką zawiera się na okres jednego roku z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że pojazd zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok – możliwe jest zawarcie umowy krótkoterminowej.

Zobacz też:

e deklaracje mf

ubezpieczenia społeczne

e zus

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation