Ulgi podatkowe

Attractive young businesswoman working on documents in officePrzepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. W jakich sytuacjach?

Ulgi podatkowe znajdują zastosowanie przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Funkcjonuje kilka rodzajów ulg:

– o charakterze rodzinnym- związane z rehabilitacją inwalidów w rodzinie

– o charakterze stymulacyjnym – darowizny na cele społecznie użyteczne,

– o charakterze zabiegu technicznego – zwrot nienależnie pobranych rent, przez co zapobiega się opodatkowaniu niefunkcjonującego przychodu,

– stanowiące zwrot kosztów związanych z życiem płatnika – ulgi z tytułu rehabilitacji płatnika będącego inwalidą i ulgi związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,
– uwzględniające poniesione przez płatnika wydatki związane z uzyskaniem przychodu – ulgi z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

Kryterium podmiotowo-przedmiotowego klasyfikuje ulgi podatkowe na dwie grupy:

1) przysługujące podmiotom prowadzącym własną działalność gospodarczą, prawodawca określił tu m.in.:

– ulgę polegająca na odliczeniu od podatku,
– ulgę polegająca na odliczeniu od uzyskanego dochodu (np. składki na ubezpieczenia społeczne),

– ulgę polegająca na zastosowaniu niższych stawek podatkowych

2) przysługujące podmiotom nieprowadzącym własnej firmy, kategorie ulg są tu takie same jak w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Odliczanie od dochodu

Od dochodu można odliczyć:

– darowizny przekazane na cele (nie więcej niż 6% dochodu), także krew,

– rzeczywiście poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego płatnikowi , na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
– składki na ubezpieczenia społeczne,

– wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są inwalidzi. Popularnym odliczeniem jest ulga na kupno lekarstw , których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczenie dotyczy tylko rachunków ponad kwotę 100 zł na miesiąc

– wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu korzystania z sieci w mieszkaniu będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym sumy 760 zł. Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba mieć faktury VAT od dostawcy usług internetowych wystawione na swoje nazwisko

Odliczanie od podatku

Od obliczonego już podatku można odliczyć:

– wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego do wysokości 1% kwoty obliczonej,

– za zeszły i bieżący rok na każde dziecko możemy odpisać od podatku 1112,04 zł – czyli 60 zł mniej niż w 2008 r. Przy dwójce dzieci limit wzrasta do 2224,08 zł. Przy trójce do 3336,12 zł. Ulga przysługuje na wszystkie dzieci poniżej 18. roku życia, na młodzież uczącą się do 25. roku życia, ale tylko jeżeli płaca młodego człowieka nie przewyższają 3091 zł, i na dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Limit ulgi ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, przez które podatnik wychowywał dziecko. Za każdy miesiąc opieki przysługuje mu 1/12 ulgi,
– kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zryczałtowany podatek (w wysokości mniejszej od stawek podstawowych) pobiera się m.in. od:

– wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, w wysokości 10% wygranej czy nagrody

– od świadczeń otrzymanych przez emerytów czy rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem – w wysokości 10% należności

Ulgi podatkowe w 2010 roku

Za 2010 rok będziemy rozliczać się według progresywnej skali podatkowej. Osoby zarabiające poniżej
85 528 zł zapłacą 18 proc. podatek pomniejszony o kwotę 556,02 zł. Ci, którzy zarabiają powyżej 85 528 zł, czyli więcej niż 7083 zł miesięcznie, zapłacą 14 839,02 zł podatku plus 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł. Zarobki, od których nie trzeba płacić podatku, to 3091 zł rocznie. Skala podatkowa w 2010 jest identyczna jak w zeszłym roku.

W 2010 roku resort Finansów chce umożliwić składanie kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. bezpiecznego podpisu elektronicznego. Za pomocą systemu e-Deklaracje będzie można przekazać fiskusowi zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation