ZUS DRA

fountain pen isolated on white backgroundPłatnik składek ma zadanie obliczać, potrącać, regulować oraz opłacać składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Rozliczenia dokonywane są na dokumentach rozliczeniowych – zestawienie akt tyczących się danego miesiąca składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz załączonych do niej raportów miesięcznych ( ZUS RSA, ZUS RCA, ZUS RZA ).

Deklaracja ZUS DRA – dokument ogólny dotyczący wszystkich tytułów i wszystkich ubezpieczonych. Regulowane są w niej opłaty na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP, zdrowotne a także realizowane w tym samym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Płatnik rozliczający składki tylko na swoje ubezpieczenie, przekazuje do ZUS jedynie deklarację rozliczeniową ZUS DRA bez sprawozdań miesięcznych. Jeśli płatnik ten w niedawno złożonym oświadczeniu podał jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 30% minimalnego honorarium albo 60% średniego, a na ubezpieczenie zdrowotne kwotę minimalnej podstawy wymiaru składek, jest zwolniony z obowiązku składania oświadczenia rozliczeniowego za następny miesiąc. Osoba ta jest zwolniona z konieczności składania dokumentów rozliczeniowych za następny miesiąc również wówczas, kiedy zmiana w stosunku do miesiąca wcześniejszego jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego honorarium albo średniego wynagrodzenia.

Czas składania:

płatnik składek obowiązany jest wysłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłacić opłaty za bieżący miesiąc, nie później niż:

o do piątego dnia następnego m-ca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych,

o do dziesiątego dnia następnego m-ca – dla osób fizycznych, płacących składkę tylko za siebie,

o do 15 dnia następnego m-ca – dla pozostałych płatników.

Miejsce składania:

deklarację rozliczeniową a także imienne sporządzenia miesięczne płatnik składek oddaje bezpośrednio do oznaczonej przez ZUS jednostki organizacyjnej.

Opis oświadczenia ZUS DRA:

1. Dane organizacyjne

cyfra w miejscu 01 oznacza termin przedkładania oświadczenia

numer oświadczenia jest niemal każdorazowo taki sam – 01 – zaś kolejne informacje oznaczają miesiąc i rok, za który określona deklaracja została sporządzona

2. Dane identyfikacyjne płatnika składek

informacje identyfikacyjne przedstawione w deklaracji winny być takie same z tymi przedstawionymi w druku ZUS ZFA

3. Pozostałe informacje

w miejscu 01 wpisujemy liczbę osób ubezpieczonych

pozycja 02 wskazuje czy płatnik stara się o dofinansowanie zatrudnionych z PFRON lub budżetu państwa

w miejscu 03 wpisana jest obowiązująca konkretnego płatnika wysokość ubezpieczenia wypadkowego

4. Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne a także źródeł finansowania

5. Zestawienie wypłaconych świadczeń, podlegających wliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

6. Obliczenie części IV i V

finalna kwota składek na ubezpieczenia społeczne pozostała po rozliczeniu wypłaconych świadczeń podlegających naliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne

7. Zestawienie należnych rat na ubezpieczenie zdrowotne

rata na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega żadnym ulgom – jest identyczna
taka sama zarówno w ulgowej jak i normalnej wysokości składek ZUS

8. Zestawienie przysługujących rat na FP i FGŚP

9. Zestawienie przysługujących składek na fundusz emerytur pomostowych

10. Oświadczenie dochodu (dotyczy osób, które płacą składki jedynie za siebie)

11. Deklaracja płatnika rat

w miejscu 01 winna pojawić się data zgodna z terminami ustawowymi

Archiwizacja:

kopie deklaracji rozliczeniowych i korekty niniejszych dokumentów płatnik ma obowiązek przetrzymywać przez czas dziesięciu lat od dnia ich oddania do Zakładu Usług Społecznych. Mogą być przechowywane w formie dokumentu pisemnego bądź elektronicznego.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation