Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR

Koniec roku podatkowego to bardzo znacząca chwila. Osoby rozliczające się według zasad ogólnych muszą zamknąć KPiR. Odpowiednie, towarzyszące temu procedury reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

O czym nie powinni zapomnieć podatnicy na koniec roku?

 • o sporządzeniu i wycenie remanentu końcowego na dzień 31 grudnia,

 • o dokonaniu podsumowania zapisów w księdze,

 • o ustaleniu dochodów do opodatkowania.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR - remanent końcowy

Remanent końcowy, jak już wcześniej wspomniano, sporządza się na dzień 31 grudnia i obejmuje on:

 • towary handlowe,

 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,

 • półwyroby,

 • produkcję w toku,

 • wyroby gotowe,

 • braki,

 • odpady,

 • niewyprzedane wartości dewizowe w kantorach,

 • rzeczy zastawione.

Żadna ustawa nie reguluje tego, w jaki sposób sporządza się spis z natury. Określone jest tylko to, że spisu dokonuje się w formie papierowej, w sposób staranny i trwały. Suma, którą podatnik otrzyma po sporządzonym remanencie, ma zostać wpisana do księgi przychodów i rozchodów. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w postaci jednej sumy spisu z natury, gdy sporządzone jest osobne zestawienie, gdzie składniki majątku są szczegółowo opisane i wycenione (takie zestawienie należy przechowywać razem z księgą),

 • sumy wpisane do KPiR z wyodrębnieniem poszczególnych rodzajów składników spisu z natury.

Podatni powinien pamiętać o tym, że nawet jeśli wartość remanentu wyniesie 0 złotych, trzeba ją ująć w KPiR.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR - podsumowanie zapisów w księdze

Podsumowanie w KPiR może być przeprowadzone na dwa sposoby – sumować kwoty  w poszczególnych kolumnach narastająco przez cały rok lub wyłącznie na koniec miesiąca. Pod koniec roku, podatnik wykazuje sumę kwot, które znajdują się w kolumnach 7 – 15 księgi przychodów i rozchodów. Podsumowanie powinno się znaleźć na ostatnie stronie księgi w danym roku.

Prawidłowe zamknięcie roku w KPiR – ustalenie dochodu lub straty

Jak obliczyć dochód w KPiR? To różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów (z początku i końca roku). W sytuacji, kiedy wartość ze spisu na koniec roku jest większa od tej, która była na początku – o tę różnice zmniejsza się koszty uzyskania przychodu. Jednak kiedy ta różnica jest mniejsza, koszty uzyskania przychodu zostają o nią zwiększone.

Prowadzenie KPiR w darmowym oprogramowaniu

Na rynku można się bardzo często spotkać z darmowym oprogramowaniem do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Są dostępne na płytach dołączonych do branżowych magazynów, znaleźć je też można w internecie. Jednak czy używanie darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR jest legalne?

Darmowe oprogramowanie a obowiązek podatkowy

Według art. 14 ust. 2 pkt. 8 ustawy o PIT, przychodem z działalności są nawet wartości nieodpłatnie otrzymanych świadczeń. Co za tym idzie, należy zapłacić za niego podatek. Czy oznacza to, że za darmowe oprogramowanie do prowadzenia KPiR musimy zapłacić?

Owszem, według definicji jest to świadczenie nieodpłatne, jednak eksperci radzą zwrócić uwagę na słowo „świadczenie”. Świadczeniem jest dwustronna relacja, pomiędzy dwoma podmiotami. Dlatego organy podatkowe zgadzają się z twierdzeniem, że w przypadku darmowego oprogramowania nie występuje na dobrą sprawę świadczenie. Program jest dostępny dla setek czy tysięcy użytkowników, nie wypływa od jednego podmiotu. Również określanie wartości początkowej w tym przypadku byłoby kłopotliwe.

Dlatego używając darmowego programu do prowadzenia KPiR podatnik nie musi się obawiać żadnych zobowiązań podatkowych.

Darmowe oprogramowanie a poprawność PKPiR

Korzystając z darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR, należy pamiętać o przepisach, które regulują formę księgi przychodów i rozchodów. Spełnionych musi zostać kilka warunków. Po pierwsze, program do księgowości musi umożliwić wgląd do dokumentów w każdej chwili. Dane muszą być przechowywane odpowiednio, aby nie uległy zniszczeniu czy utracie.

Wygląd KPiR również jest określony, a wytyczne co do formy księgi przychodów i rozchodów można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Dlatego jeżeli okaże się, że wydruki z darmowego oprogramowania do prowadzenia KPiR nie zgadzają się z przepisami, podatnik zmuszony jest do wprowadzenia dodatkowej księgi, w formie papierowej. Chyba, że podatnik dotrze do innego darmowego oprogramowania, które drukuje KPiR prawidłowo.

Podsumowując, korzystanie z darmowego oprogramowania do KPiR jest wygodnym i dobrym rozwiązaniem. Ważne jest tylko, aby wybrać sprawdzony program – dobrze jest zapytać o zdanie innych prowadzących KPiR.

Darowizna firmowego majątku w KPiR

Przekazanie firmowego majątku w formie darowizny rodzi zobowiązania podatkowe. Zarówno po stronie przekazującego, jak i po stronie obdarowanego. Sprawdź, jakie!

Darowizna firmowego majątku – obowiązki darczyńcy

Warto przypomnieć, że obowiązkiem darczyńcy jest bezpłatne świadczenie w stosunku do obdarowanego. W przypadku darowizny firmowego majątku, w którym znajdują się składniki niezamortyzowane do końca, obowiązkiem darczyńcy jest zaprzestanie amortyzacji. Musi ono nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przekazano darowiznę. Tym samym ostatni odpis amortyzacyjny musi zostać uznany za koszt w miesiącu przekazania.

Uwaga! Darowizna majątku firmowego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu darczyńcy. Można o tym przeczytać w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Mimo to, podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mają prawo do odliczenia wybranych darowizn w zeznaniu rocznym. Według art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT są to:

a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Darowizna firmowego majątku – obowiązki obdarowanego

Najistotniejszym obowiązkiem obdarowanego jest umieszczenie darowizny w ewidencji środków trwałych. Kolejną kwestią jest określenie amortyzacji wprowadzonych środków w czasie.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewny, które składniki majątku może zaliczyć do środków trwałych, odpowiedź znajdzie w ustawie o PIT. Tym sposobem, środek trwały:

 • stanowi całość i jest zdatny do użytku w momencie przyjęcia,

 • jest własnością lub współwłasnością podatnika,

 • będzie używany dłużej niż rok,

 • będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany na podstawie najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego sprawia często dużo kłopotu przedsiębiorcom. W przypadku darowizny, ustala się ją w oparciu o wartość rynkową w dniu nabycia.

Ważne! Od tej zasady istnieje wyjątek – jednak tylko w przypadku, gdy wartość środka jest określona jest na niższą kwotę.

Kwestię odpisów amortyzacyjnych jako kosztów podatkowych reguluje art. ust. 1 pkt 45a lit. a:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.”

Warto pamiętać, że w przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje po stronie obdarowanego. Dlatego ważne jest prawidłowe rozliczenie przekazania majątku firmowego.

Koszty uzyskania przychodów – metody ujęcia w KPiR

an open bookKoszty uzyskania przychodu mogą być ujmowane w KPiR zgodnie z metodą uproszczoną lub memoriałową. Jaka jest między nimi różnica? Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej

Wynagrodzenia i składki ZUS – jak i kiedy ujmować w KPiR?

iStock_000004674714MediumObowiązkiem przedsiębiorcy, który zatrudnia w swojej firmie pracowników, jest zarówno wypłata wynagrodzeń, jak i opłacanie składek ZUS za zatrudnione osoby. Podkreślenia wymaga fakt, że wszystkie te wydatki stanowią dla pracodawcy koszty podatkowe. To, w jakim terminie zostaną ujęte w KPiR zależy od dnia, w którym dokonano zapłaty.  Czytaj dalej

Jednorazowa amortyzacja – ujęcie odpisu w KPiR

j0309607Amortyzacja środków trwałych przedstawia wartościowo wyrażone zużycie danego składnika majątku. Wysokość odpisu amortyzacyjnego uzależniona jest od ustawowej stawki amortyzacyjnej oraz od rodzaju środka trwałego. Podatnicy w określonych sytuacjach mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Czytaj dalej

Co zrobić z fakturą wystawioną przez pomyłkę?

shutterstock_63223291Zdarzyło ci się wystawić dwie faktury do jednej transakcji? Nie wiesz, czy jedną z nich powinieneś anulować, czy może skorygować? Okazuje się, że oba sposoby poprawienia faktury wystawionej przez pomyłkę są poprawne, a o tym, który z nich zastosować, decyduje moment, w którym zauważono błąd.

Czytaj dalej

Księgowanie faktury z poprzedniego roku podatkowego

Slider2-946x483W praktyce gospodarczej często zdarza się tak, że faktura dociera do przedsiębiorcy z dużym opóźnieniem. Najwięcej trudności może rodzić sytuacja, kiedy to spóźniony dokument trafia do firmy już po zakończeniu roku podatkowego, w którym powinien zostać ujęty. Jak należy postąpić w tej sytuacji? Sprawdźmy. Czytaj dalej

Podatek od nieruchomości w KPiR

Untitled-1Podatek od nieruchomości opłaca w zasadzie każdy właściciel nieruchomości oraz gruntów. Naturalnym jest, że powinność ta dotyczy również przedsiębiorców. Co ważne, opłata ta może zostać zakwalifikowana przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu, o ile – oczywiście – ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganiem z niej przychodów.  Czytaj dalej

Koszty i przychody bankowe w KPiR – dokumentowanie

pile of euro coinsRachunek bankowy to nieodłączny element prowadzenia działalności. Obowiązek posiadania konta nie wynika bezpośrednio z przepisów – jest on raczej skutkiem regulacji zawartych w różnych aktach prawnych. Przykładem transakcji, które w większości przypadków powinny odbywać się bezgotówkowo, są przelewy do urzędu skarbowego lub ZUS-u. 

Czytaj dalej

Ujęcie w KPiR spisu z natury

j0316779Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do corocznego sporządzania spisu z natury, potocznie zwanego remanentem. Ponadto spis ten ujmowany jest w KPiR.

Czytaj dalej

Ewidencjonowanie opłat bankowych

j0289552Obecnie rachunek bankowy jest praktycznie niezbędnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Za pomocą konta bankowego przedsiębiorcy dokonują rozliczeń z kontrahentami, opłacają zobowiązania, przyjmują należności, a także dokonują płatności podatków czy składek ubezpieczeniowych.

Czytaj dalej

Sposoby ujmowania przychodów i kosztów

blank paper sheetsW podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmuje się operacje gospodarcze dotyczące przychodów oraz kosztów prowadzonej działalności. Nie wszystkie jednak ujmuje się w ten sam sposób.

Czytaj dalej

Opodatkowanie VAT sprzedaży w sieci

shutterstock_1516642W przypadku sprzedaży internetowej mamy do czynienia z dość specyficznym momencie powstawania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Zależny jest on bowiem od sposobu wysyłki towaru oraz dokonania zapłaty przez klienta.

Czytaj dalej