Ujęcie w KPiR spisu z natury

j0316779Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do corocznego sporządzania spisu z natury, potocznie zwanego remanentem. Ponadto spis ten ujmowany jest w KPiR.

Czytaj dalej

Ewidencjonowanie opłat bankowych

j0289552Obecnie rachunek bankowy jest praktycznie niezbędnym elementem w prowadzeniu działalności gospodarczej. Za pomocą konta bankowego przedsiębiorcy dokonują rozliczeń z kontrahentami, opłacają zobowiązania, przyjmują należności, a także dokonują płatności podatków czy składek ubezpieczeniowych.

Czytaj dalej

Sposoby ujmowania przychodów i kosztów

blank paper sheetsW podatkowej księdze przychodów i rozchodów ujmuje się operacje gospodarcze dotyczące przychodów oraz kosztów prowadzonej działalności. Nie wszystkie jednak ujmuje się w ten sam sposób.

Czytaj dalej

Opodatkowanie VAT sprzedaży w sieci

shutterstock_1516642W przypadku sprzedaży internetowej mamy do czynienia z dość specyficznym momencie powstawania obowiązku podatkowego na gruncie VAT. Zależny jest on bowiem od sposobu wysyłki towaru oraz dokonania zapłaty przez klienta.

Czytaj dalej

Faktury VAT – zmiany od 2014

an open bookOd 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, a wraz z nią wiele zmian.

Czytaj dalej

Niezaksięgowana faktura – co robić?

iStock_000015266973XXLargeZarówno przychody jak i koszty powinny być ujmowane w KPiR w odpowiednim terminie W praktyce jednak często zdarzają się sytuacje, że dany wydatek bądź przychód z jakiś powodów nie zostanie ujęty we właściwym terminie.  

Czytaj dalej

Polisa OC w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

van-mobilePodatnicy którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują firmowe samochodu, wydatki związane z ich eksploatacją zaliczają bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednym z wydatków ponoszonych w związku z bieżącym użytkowaniem pojazdu jest zakup polisy OC. Koszt zakupu polisy należy ująć w kosztach na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, z dołączoną kserokopią polisy oraz potwierdzeniem zapłaty. Jednakże sposób jej ujęcia będzie zależny od przyjętej metody prowadzenia KPiR.

Czytaj dalej

Ile czasu ma podatnik na odliczenie VAT?

pile of euro coinsUstawa o podatku od towarów i usług wprost określa jaki termin ma podatnik na skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur kosztowych.

Czytaj dalej

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Cash RegisterPrzedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady zobowiązania są do posiadania i rejestrowania obrotu na kasie fiskalnej. Istnieją jednakże uregulowania, które przewidują zwolnienia od tego obowiązku.

Czytaj dalej

Likwidacja firmy a przechowywanie książki przychodów i rozchodów

safeZgodnie z przepisami podatnicy prowadzący działalność gospodarczą powinni przechowywać dokumenty i dowody księgowe w celach kontrolnych przez ściśle określony czas. Jak zatem wygląda kwestia przechowywania dokumentacji po zamknięciu firmy?

Czytaj dalej

Jakich zdarzeń nie ujmuje się w KPiR?

iStock_000017970388XXXLargeWbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencje na gruncie podatku dochodowego.

Czytaj dalej

Faktura Pro Forma

White envelopes backgroundFaktura pro-forma jest dokumentem handlowym, stosowanym w obrocie gospodarczym w celu np. poinformowania kontrahenta o cenach, łącznej wartości zamówienia lub jako podstawy do wpłaty zaliczki na jego poczet. Na dokumencie tym wykazane są między innymi wartości poszczególnych pozycji, stawka podatku, kwota podatku VAT. Czy w związku z tym dokument ten powinien być potraktowany jako podstawa do rozliczenia naliczonego bądź należnego podatku VAT?

Czytaj dalej

Zakup środka trwałego na raty

j0316965Zakupy na raty będące nieodłącznym elementem handlu stają się coraz bardziej atrakcyjnym sposobem pozyskania środków trwałych dla przedsiębiorców. Wielu z nich nie posiada na starcie wystarczających zasobów gotówki na zakup wszystkich potrzebnych sprzętów, a nawet jeśli to po co wydawać gotówkę już dziś, gdy sprzedawca oferuje raty 0%. Posiadane środki można wykorzystać na inne potrzeby działalności, a kupiony na raty środek trwały spłacać w niewielkich kwotach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czytaj dalej

Raport okresowy z kasy fiskalnej

Cash RegisterPodatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązani są do rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Ich obowiązkiem jest w tym wypadku również sporządzanie raportu fiskalnego dobowego oraz miesięcznego.

Czytaj dalej

Dwie książki przychodów i rozchodów w ramach jednej działalności gospodarczej

an open bookW przypadku gdy w ramach jednego przedsiębiorstwa występuje kilka zakładów produkcyjnych, punktów sprzedaży czy świadczenia usług mamy do czynienia z przedsiębiorstwem wielozakładowym. Powstaje wtedy pytanie jak prowadzić w tej sytuacji książkę przychodów i rozchodów.

Czytaj dalej