Spis z natury

OurCompanyZrobienie całorocznego spisu posiadanych aktywów i pasywów jest jednym z powinności subiektów zarządzających przedsiębiorstwem. Powinność ta wynika z ustawy o księgowości a dla subiektów prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, fundamentalnym dokumentem prawnym w tym zakresie jest zarządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 w sprawie tworzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Znaczna część aktywów inwentaryzowanych jest drogą spisu z natury, stąd też uznaje się go za fundamentalną metodą remanentu. Celem spisu z natury, który jest jedną z form kontroli wewnętrznej, staje się ustalenie rzeczywistego stanu zasobów majątkowych (aktywów) oraz początku ich pochodzenia (pasywów), by na tej podstawie porównać dane faktycznie otrzymane w wyniku remanentu z informacjami wypływającymi z ksiąg.

Przymus sporządzenia spisu z natury (braków i odpadków, asortymentu handlowego, półwyrobów, materiałów (surowców) fundamentalnych i pomocniczych, gotowych wyrobów) powstaje m.in. na zakończenie każdego roku podatkowego, gdyż jego najważniejszym celem jest ustanowienie realnego przychodu osiągniętego przez podatnika.

Dodatkowo jest kilka okoliczności, które rozpoczynają powstanie przymusu przeprowadzenia spisu z natury:

– Likwidacja firmy – w tym wypadku spisem z natury należy objąć też sprzęt i umeblowanie,,

– Zmiana współwłaściciela lub stosunku udziałów,
– Rozpoczęcie firmy

– Rozporządzenia jednostki podatkowej.

O planach stworzenia spisu z natury w innym terminie niż w dniu 1 stycznia, 31 grudnia a także w dniu rozpoczęcia firmy płatnicy podatkowi są obowiązani zawiadomić na piśmie odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni poprzedzających datę stworzenia tego spisu.

Spis z natury rozumiany jest przez kolejne spisywaniu składników konkretnych pól spisowych poprzez dokonywanie konkretnych pomiarów takich jak rachowania, pomiar wysokości i szerokości, pomiar wagi albo oszacowania ilości. Musi być udokumentowany na piśmie i przygotowany w sposób staranny i trwały. Przyjęto, iż musi on posiadać następujące informacje:

– nazwę firmy/ imię i nazwisko właściciela,

– podpisy osób tworzących spis i biorących udział w inwentaryzacji,,

– zapis ‘Spis zakończono na pozycji…’,

– datę sporządzenia zestawienia,

– ilość stwierdzoną podczas spisu,

– szczegółowe nazwanie towaru i innych składników objętych spisem,

– wartość wypływającą z przemnożenia wielkości towaru przez jego koszt jednostkowy,

– cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,

– łączną wartość spisu z natury,

– jednostkę miary,

– ponumerowane arkusze spisu z natury

– podpis właściciela przedsiębiorstwa (wspólników).

Spis z natury, jako jedna z metod inspekcji wewnętrznej działalności gospodarczej, ma za zadanie ustalenie faktycznego zasobu majątku firmy. Solidne, wnikliwe oraz całościowe przeprowadzenie remanentu umożliwia stwierdzenie faktycznego wyniku finansowego, a w następstwie tego, dokonanie poprawnych rozliczeń podatkowych.

Post uzyskał jak dotąd taką ocenę
0/5 (0)
A Ty jak oceniasz?

Comments are closed.

Post Navigation