Przedsiębiorcy często korzystają z opcji finansowania zakupu pojazdu, jakim jest leasing operacyjny. Podpowiadamy, jak prawidłowo wykazać wykup samochodu z leasingu na firmę oraz jego późniejszą sprzedaż!

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny może być korzystną dla przedsiębiorców formą zakupu samochodu. Dzięki opłacaniu rat leasingowych nie muszą oni ponosić jednorazowo wysokich kosztów związanych z zakupem danego pojazdu. Umowa leasingu umożliwia późniejszy wykup samochodu po atrakcyjnej cenie. Przedsiębiorcy mogą bowiem zdecydować się na opcję wykupu za 1% wartości pojazdu.

Raty leasingowe podczas trwania umowy leasingu mogą stanowić koszt podatkowy do limitu:

  • 225 000 zł – dla samochodu osobowego elektrycznego oraz dla samochodu osobowego napędzanego wodorem,
  • 150 000 zł – w przypadku spalinowych samochodów osobowych.

Wykup samochodu z leasingu na firmę

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykup samochodu z leasingu na firmę otrzymują fakturę VAT zakupu, na podstawie której wprowadzają pojazd do ewidencji środków trwałych.

Ważne!
Wykup samochodu z leasingu można ująć jednorazowo w kosztach firmowych, jeżeli wartość początkowa wykupionego pojazdu nie przekracza kwoty 10 000 zł. W takiej sytuacji możliwe jest również przyjęcie samochodu do ewidencji środków trwałych oraz dokonanie jego jednorazowej amortyzacji.

Warto wskazać, że dla czynnych podatników VAT kwota 10 000 zł to kwota netto + niepodlegający odliczeniu VAT, a dla podatników VAT zwolnionych jest to kwota brutto.

Przykład 1.

Pani Agnieszka wykupiła samochód osobowy z leasingu na firmę. Otrzymała fakturę za wykup w kwocie 10 000 zł netto + 2300 zł VAT. Dla tego pojazdu Pani Agnieszce przysługuje 50% odliczenia VAT, zatem wartość początkowa pojazdu wyniesie 10 000 zł + 50%*(2300 zł) = 11 500 zł. Pani Agnieszka powinna wprowadzić ten pojazd do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować go liniowo.

W przypadku wprowadzenia wykupionego samochodu do ewidencji środków trwałych należy prawidłowo ustalić jego wartość początkową, od której naliczane będą odpisy amortyzacyjne. Taką wartość stanowi cena nabycia powiększona o koszty poniesione do dnia wprowadzenia pojazdu do majątku firmowego, pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek VAT.

Ważne!
Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego mogą stanowić koszt podatkowy ponownie do wysokości limitu: 225 000 zł/ 150 000 zł.

Wykup samochodu z leasingu na firmę a odliczenie VAT

Od faktury za wykup samochodu osobowego z leasingu w przypadku czynnych podatników VAT przysługuje odliczenie VAT pod warunkiem, że dany pojazd będzie służył działalności opodatkowanej. 

Przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości:

  • 50% - jeżeli wykorzystuje pojazd prywatnie i w działalności lub
  • 100% - jeżeli wykorzystuje pojazd wyłącznie w działalności i prowadzi kilometrówkę, zgłosił pojazd na druku VAT-26 oraz utworzył regulamin korzystania z pojazdu w firmie.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na firmę

Sprzedaż firmowego samochodu powinna zostać udokumentowana fakturą. W przypadku czynnego podatnika VAT faktura taka powinna zostać oznaczona w pliku JPK V7 kodem GTU 07 oraz - jeżeli samochód wykorzystywany był w działalności opodatkowanej to powinien on zastosować stawkę VAT 23%.

Jeżeli samochód nie został w pełni zamortyzowany to niezamortyzowana część w momencie sprzedaży stanowi koszt podatkowy do wysokości limitu.

Ważne!
Kwota sprzedaży samochodu na fakturze nie powinna być zaniżona oraz odbiegać od cen rynkowych takiego samego modelu o podobnym wyposażeniu, roczniku, przebiegu itp.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu na firmę a korekta VAT

Okres korekty podatku VAT liczony jest od dnia nabycia samochodu i wynosi:

  • 12 miesięcy - dla pojazdu o wartości mniejszej niż 15 000 zł,
  • 60 miesięcy - dla pojazdu o wartości powyżej 15 000 zł.

Jeżeli w momencie nabycia samochodu przysługiwało odliczenie VAT jedynie w wysokości 50% to nieodliczona przy zakupie część podatku VAT podlega korekcie w odniesieniu do pozostałych miesięcy przypadających na okres korekty. Wynika to z faktu, iż przy sprzedaży czynny podatnik VAT stosuje stawkę VAT 23% i musi odprowadzić od tej transakcji podatek VAT należny.

Korektę podatku naliczonego od nabyć środków trwałych wykazuje się w części deklaracyjnej pliku JPK V7 w polu: "Korekta podatku naliczonego, o których mowa w art. 90a-90c oraz art. 91 ustawy, z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych".

Podsumowując, wykup samochodu z leasingu na firmę może okazać się dla przedsiębiorcy korzystną formą zakupu pojazdu. Jednak przy jego sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby jego cena na fakturze nie została zaniżona. Nie powinna bowiem znacząco odbiegać od wartości rynkowej.