Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą różne opłaty w związku z dokonywaniem czynności urzędowych. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak opłata skarbowa powinna zostać ujęta w KPiR!

Opłata skarbowa a koszt uzyskania przychodu

Kosztem uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia ich źródła (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT).

Opłata skarbowa nie została wymieniona w katalogu kosztów negatywnych zatem przedsiębiorca ma prawo ująć tego typu wydatek w kosztach firmowych, jeśli związany jest z prowadzoną przez niego działalnością oraz został odpowiednio udokumentowany.

Opłata skarbowa a potwierdzenie zapłaty

W sytuacji gdy przedsiębiorca uiszcza opłatę skarbową gotówką wówczas potwierdzeniem dokonania zapłaty będzie potwierdzenie otrzymane z kasy zawierające następujące dane:

  • datę,
  • tytuł wniesionej opłaty,
  • wartość tej opłaty,
  • numer pokwitowania,
  • pieczęć urzędu,
  • podpis osoby przyjmującej wpłatę.

W przypadku dokonania zapłaty przelewem wystarczającym dokumentem będzie wyciąg bankowy.

Zobacz też:

wyliczenie wynagrodzenia