Samochód w firmie jest powszechnie występującym środkiem trwałym. Jak ustalić jego wartość początkową? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Samochód w firmie - kiedy można wprowadzić do ewidencji środków trwałych

Aby wprowadzić pojazd do ewidencji środków trwałych musi on wykorzystywany w działalności gospodarczej, stanowić własność lub współwłasność podatnika, być kompletny i zdatny do użytku a jego przewidywany okres użytkowania musi być dłuższy niż rok.

Jak ustalić wartość początkową pojazdu nabytego w drodze kupna?

W sytuacji gdy podatnik nabył pojazd w drodze kupna wartość początkową stanowi cena nabycia. Zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Wprowadzanie pojazdu stanowiącego majątek prywatny

Przedsiębiorcy, którzy posiadają w majątku prywatnym samochód również mogą go wprowadzić do ewidencji środków trwałych. Wówczas wartość początkową ustala się:

  • w przypadku posiadania  dokumentu zakupu na jego  podstawie,
  • w przypadku braku dokumentu zakupu, na podstawie ceny rynkowej.
Ważne! W sytuacji kiedy zakup pojazdu został udokumentowany fakturą VAT i przedsiębiorcy nie przysługiwało jego odliczenie wówczas przy ustalaniu wartości początkowej należy wziąć pod uwagę wartość brutto z faktury.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił samochód osobowy, który zamierza wykorzystywać zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych o wartości 15 000 zł netto, VAT 3450 zł.

Ustalając wartość początkową samochodu należy uwzględnić:

  • wartość netto (15 000 zł)
  • 50 % nieodliczonej kwoty podatku VAT (1725 zł)