Wydatki jakie ponosi przedsiębiorca za nocleg, mogą zostać ujęte do kosztów uzyskania przychodów jeśli:

  • są prawidłowo udokumentowane (np. fakturą czy rachunkiem),
  • zostały poniesione w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodu, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przeczytaj i dowiedz się, czy faktura za usługę hotelową może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów!

Faktura za usługę hotelową w kosztach przedsiębiorcy

Fakturę za usługę hotelową należy zewidencjonować w kolumnie 13 KPiR - jako pozostałe wydatki. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku od towarów i usług: obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: (...) usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zatem zgodnie z powyższymi przepisami, wydatki jakie ponosi przedsiębiorca na usługi hotelowe, co do zasady powinny być ujęte w kwocie brutto w KPiR.

Zasada ta odnosi się zarówno do faktur za usługę hotelową krajową, jak i za granicą. Należy pamiętać, że przy fakturach wystawianych w walutach obcych mogą powstać tzw. różnice kursowe. W celu dokonania przeliczenia kwoty z faktury na PLN należy zastosować kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Ważne! Faktury za usługi hotelowe ujmowane są co do zasady w kwocie brutto w KPiR.

Przykład 1.

Przedsiębiorca Jan Kowalski jest podatnikiem VAT oraz prowadzi KPiR. Posiada krajową fakturę za usługę hotelową. W jaki sposób powinien ująć wydatek w KPiR?

Wydatek poniesiony za usługę hotelową powinien zostać zewidencjonowany w KPiR w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki w kwocie brutto. Nie istnieje prawo do odliczenia podatku VAT, ponieważ usługi hotelowe zostały wyłączone z tej możliwości.