Fotolia_25551073_XSKażdy przedsiębiorca musi odprowadzać do urzędu skarbowego comiesięczny, bądź cokwartalny podatek. Musi także odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno za siebie, jak i za swoich pracowników. Jakie terminy obowiązują firmę? Składki na ubezpieczenia społeczne Każda firma, zatrudniająca pracowników, musi w terminie do 10 dnia każdego miesiąca uiścić za każdą zatrudnioną osobę składki ZUS. W 2011 roku wynoszą one kolejno:
 • ubezpieczenie chorobowe - 2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenia rentowe - 6,00% podstawy wymiaru
 • Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie emerytalne - 19,52% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie zdrowotne - 9,00% podstawy wymiaru
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -0,10% podstawy wymiaru
 • ubezpieczenie wypadkowe -od 0,67% do 3,33% podstawy wymiaru
Dodatkowo, składki ZUS muszą być także odprowadzone za każdego przedsiębiorcę, prowadzącego działalność gospodarczą. Należy tego dokonać do 10 dnia miesiąca (w przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników) lub w terminie do 15 dnia każdego miesiąca ( w przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników). W 2011 roku wynoszą one następująco:
 • minimalna składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 49,38 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 33,66 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 120,92 złotych
 • minimalna składka na Fundusz Pracy wynosi 49,38 złotych
 • minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi 393,41 złotych
Podatek dochodowy i VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23 procentowe, 8 procentowe i 5 procentowe od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi ,bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru. Inaczej jest w przypadku podatku dochodowego, każdy podatnik podlegający pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), zobowiązany jest do 20 dnia każdego miesiąca odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczkę na poczet tego podatku. Wynosi ona 20 procent dochodu uzyskanego w danym miesiącu. Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje natomiast w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego.