Zazwyczaj rozliczamy koszty na podstawie faktur. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy otrzymanie dokumentu sprzedaży jest niemożliwe. Do takich sytuacji można zaliczyć np. przejazd taksówką czy płatną autostradą. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak uwzględnić paragon za tego typu usługi w kosztach firmowych.

Paragon za przejazd autostradą jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu nie zaliczamy
  • nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • ulepszenia środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.
Możemy zauważyć, że przepisy prawa nie zabraniają zaliczenia do kosztów podatkowych przejazdu przez autostradę. Oznacza to, że możemy tę opłatę zaliczyć do wydatków firmowych. Przedsiębiorca musi posiadać dokument, który potwierdza wykonanie tej czynności. Może to być paragon, który był wystawiony w punkcie poboru opłat na autostradzie. Taki paragon może zostać uznany za fakturę, jeśli będzie obejmował:
  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko (nazwa podatnika)
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informację o rodzaju usługi,
  • kwotę należności,
  • kwotę podatku.
Warto zaznaczyć, że jeśli podróż odbyła się samochodem prywatnym, koszt za przejazd autostradą będzie zaliczony jedynie do limitu kilometrówki.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku przejazdu przez autostradę za granicą

W momencie, gdy podróż odbywa się poza granicami kraju i możemy udokumentować przejazd przez autostradę, to polskie organy skarbowe uznają to za poniesiony koszt. Najlepiej jest opisać dany paragon, wskazując, w trakcie jakiego wyjazdu został poniesiony wydatek i jaki był jego cel. Jest to konieczne ze względu na to, że poniesiony koszt musi być powiązany z prowadzoną działalnością, aby móc go zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu. Należy pamiętać, że w KPiR koszty ujmowane są w polskiej walucie. Dlatego opłaty za przejazd przez autostradę dokonane w obcej walucie, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jedyną różnicą pomiędzy paragonami wystawionymi w Polsce a zagranicą jest brak możliwości odliczenia podatku VAT w przypadku tych drugich. Z tego względu wydatek ten ujmujemy jako koszt w kwocie brutto. Przedsiębiorca może się starać o zwrot podatku od wartości dodanej, opłacanego poza krajem. Oddaną kwotę należy ująć jako pozostały przychód ze względu na to, że wcześniej była wliczona w koszty. Podsumowując, opłatę za przejazd autostradą można ująć w KPiR jako koszt uzyskania przychodu. Należy pamiętać tylko o posiadaniu paragonu, który zawiera odpowiednie informacje potwierdzające przejazd. W przypadku podróży zagranicznych mamy obowiązek przeliczenia wydanej kwoty na złotówki i ujęcia jako koszt w kwocie brutto ze względu na to, że nie mamy możliwości odliczenia podatku VAT.