Leather briefcaseW wyniku ustaleń dokonywanych w toku kontroli wizytator inspekcji pracy ma prawo ogłosić decyzję, zastosować wystąpienie, nałożyć karę grzywny, skierować sprawę do sądu. Ponadto, zgodnie z art. 37 par. 2 ustawy, musi zawiadomić o naruszeniu przepisów prawa właściwe organy:
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych – o wykroczeniu w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • Urząd Kontroli Skarbowej – o naruszeniu przepisów prawa podatkowego
  • Policję lub Straż Graniczną – gdy doszło do naruszenia przepisów o cudzoziemcach
Gdy w toku wizytacji zaobserwowane zostają uchybienia polegające na naruszeniu zapisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r., inspektor musi daną sprawę przekazać do sądu. W przypadkach, gdy niezgodności nie maja charakteru poważnego złamania przepisów i tym samym nie zmuszają do ogłoszenia decyzji albo nałożenia grzywny, inspektor pracy występuje o ich usunięcie. Wystąpienie takie powinno obejmować wnioski pokontrolne oraz przepisy w oparciu, o które zostały sformułowane. Przedsiębiorca zobligowany jest w czasie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym jednak niż 30 dni, poinformować odpowiedni organ PIP-u o czasie i sposobie wykonania wniosków pokontrolnych (art. 36 ust. 1-2 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy) . Przedsiębiorca ma prawo odwołania się od decyzji inspektora pracy . Musi zdążyć w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji.