amortyzacja samochodu osobowego
amortyzacja samochodu osobowego
Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup firmowych samochodów osobowych. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź,  jak wygląda amortyzacja samochodu osobowego!

Amortyzacja samochodu osobowego metodą liniową

Dla samochodów osobowych standardową metodą amortyzacji jest właśnie stawka liniowa, która wynosi 20%. Tym samym samochód będzie amortyzowany przez okres 5 lat.
Ważne!Samochody osobowe sklasyfikowane są w KŚT pod kodem 741.
Przedsiębiorca może ująć odpisy amortyzacyjne przypadające na dany rok w okresach miesięcznym, kwartalnych bądź w całości raz w roku. Decyzja należy do samego podatnika. Co istotne, odpisów amortyzacyjnych należy dokonać do momentu zrównania sumy odpisów z wartością początkową pojazdu.

Amortyzacja samochodu osobowego według indywidualnej stawki

Amortyzacja samochodu osobowego dokonywana za pomocą indywidualnej stawki możliwa jest w odniesieniu do używanych lub ulepszonych środków transportu. Samochód może zostać uznany jako używany jeśli przed nabyciem był użytkowany przez okres minimum 6 miesięcy (można to udowodnić za pomocą karty przebiegu pojazdu - obowiązek udowodnienia tego stanu rzeczy ciąży na podatniku). Natomiast za ulepszony można uznać pojazd, o ile przed jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione na jego ulepszenie (rozbudowę, przebudowę, modernizację lub rekonstrukcję) stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej. Zgodnie z przepisami ustawy o PIT minimalny okres amortyzacji ulepszonych lub używanych środków transportu nie może być krótszy niż 30 miesięcy - i tym samym stawka amortyzacyjna nie może przekroczyć 40%.

Liniowa przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego

Przyspieszona liniowa metoda amortyzacji odnosi się do środków transportu,  z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie (w stosunku do warunków przeciętnych) albo wymagających szczególnej sprawności technicznej. Przedsiębiorca w tym czasie ma możliwość podwyższyć podstawową stawkę wynikającą z wykazu przy zastosowaniu współczynnika nie większego niż 1,4. Tym samym maksymalna stawka amortyzacyjna może wynieść 28%.

Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego (o wartości poniżej 3500 zł)

Wyłącznie w odniesieniu do samochodów osobowych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł możliwe jest zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Bowiem w przypadku samochodów, których wartość przekracza wspomnianą kwotę przedsiębiorcy nie mają możliwości zastosowania jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis.

Amortyzacja samochodu osobowego - przedsiębiorco pamiętaj o limitach!

Należy pamiętać, że przepisy podatkowej ustanowiły pewne limitu w odniesieniu do amortyzacji samochodów osobowych. Mianowicie w przypadku samochodów osobowych nie uznaje się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Wynika z tego, że jeżeli samochód jest droższy, to wartości powyżej 20 000 euro.