office-336368_1280

Przekazanie firmowego majątku w formie darowizny rodzi zobowiązania podatkowe. Zarówno po stronie przekazującego, jak i po stronie obdarowanego. Sprawdź, jakie!

Darowizna firmowego majątku - obowiązki darczyńcy

Warto przypomnieć, że obowiązkiem darczyńcy jest bezpłatne świadczenie w stosunku do obdarowanego. W przypadku darowizny firmowego majątku, w którym znajdują się składniki niezamortyzowane do końca, obowiązkiem darczyńcy jest zaprzestanie amortyzacji. Musi ono nastąpić w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przekazano darowiznę. Tym samym ostatni odpis amortyzacyjny musi zostać uznany za koszt w miesiącu przekazania.

Uwaga! Darowizna majątku firmowego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu darczyńcy. Można o tym przeczytać w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Mimo to, podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą mają prawo do odliczenia wybranych darowizn w zeznaniu rocznym. Według art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT są to: a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,

b) kultu religijnego,

c) krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

- w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Darowizna firmowego majątku - obowiązki obdarowanego

Najistotniejszym obowiązkiem obdarowanego jest umieszczenie darowizny w ewidencji środków trwałych. Kolejną kwestią jest określenie amortyzacji wprowadzonych środków w czasie.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest pewny, które składniki majątku może zaliczyć do środków trwałych, odpowiedź znajdzie w ustawie o PIT. Tym sposobem, środek trwały:

  • stanowi całość i jest zdatny do użytku w momencie przyjęcia,

  • jest własnością lub współwłasnością podatnika,

  • będzie używany dłużej niż rok,

  • będzie wykorzystywany przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany na podstawie najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego sprawia często dużo kłopotu przedsiębiorcom. W przypadku darowizny, ustala się ją w oparciu o wartość rynkową w dniu nabycia.

Ważne! Od tej zasady istnieje wyjątek - jednak tylko w przypadku, gdy wartość środka jest określona jest na niższą kwotę.

Kwestię odpisów amortyzacyjnych jako kosztów podatkowych reguluje art. ust. 1 pkt 45a lit. a:

"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jeżeli: nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku."

Warto pamiętać, że w przypadku darowizny obowiązek podatkowy powstaje po stronie obdarowanego. Dlatego ważne jest prawidłowe rozliczenie przekazania majątku firmowego. Zobacz też: Katalog stron Talizmany