j0309607Amortyzacja środków trwałych przedstawia wartościowo wyrażone zużycie danego składnika majątku. Wysokość odpisu amortyzacyjnego uzależniona jest od ustawowej stawki amortyzacyjnej oraz od rodzaju środka trwałego. Podatnicy w określonych sytuacjach mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji.

Metody amortyzacji

Zgodnie z ustawą o PIT wyróżnić można:

  • metodę liniową amortyzacji,
  • metodę degresywną amortyzacji,
  • amortyzację jednorazową.

Uwaga!

Amortyzacji podlegają również wartości niematerialne i prawne, jednak w ich przypadku podatnik może zastosować wyłącznie metodę liniową amortyzacji.

Jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis - kto może skorzystać?

Jednorazowa amortyzacja to przywilej, z którego mogą skorzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy, w odniesieniu do określonych kategorii środków trwałych.

  • Przywilej ten dotyczy jedynie nowych przedsiębiorców (którzy w danym roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej) oraz małych podatników.

  • Jednorazowy odpis amortyzacyjny może być zastosowany do składników majątku ujętych w grupach 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych.

  • Odpisu takiego można dokonać w roku podatkowym, w którym środek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

  • Maksymalna wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (różnych środków trwałych) w danym roku wynosi 50 tys. euro (w 2014 roku jest to 211 tys. zł).

Jednorazowa amortyzacja dla środków trwałych do 3,5 tys. zł

Przedsiębiorca może również dokonać jednorazowej amortyzacji środka trwałego, którego wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Możliwość ta nie wiąże się z pomocą de minimis. Ważne jest, aby dany składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu oddania go do używania.

Jednorazowa amortyzacja - kiedy dokonać odpisu?

Zgodnie z ustawą o PIT jednorazowego odpisu można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Należy przy tym pamiętać, że wprowadzenie do ewidencji powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu, w którym przekazano środek trwały do użytku.

Zobacz, jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego na gruncie VAT w 2014 roku!