an open bookKoszty uzyskania przychodu mogą być ujmowane w KPiR zgodnie z metodą uproszczoną lub memoriałową. Jaka jest między nimi różnica? Zapraszamy do lektury.

Koszty uzyskania przychodu w KPiR - ogólne zasady

Ogólne zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodu w KPiR określają, że:

  • wybrana metoda - uproszczona lub memoriałowa - musi być stosowana przez cały rok,

  • faktu zmiany metody rozliczania kosztów w KPiR nie zgłasza się w urzędzie skarbowym,

  • dniem poniesienia kosztu (w obu metodach) jest co do zasady dzień wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia danego wydatku w ewidencji.

Koszty uzyskania przychodu w KPiR zgodnie z metodą memoriałową

Na czym polega metoda memoriałowa?

  • Oddziela się koszty bezpośrednio od pośrednio związanych z przychodem uzyskiwanym w danym roku.

  • Koszty uzyskania przychodu bezpośrednio z nim związane, które zostały poniesione w danym roku lub w roku następnym, ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, powinny być ujęte w roku, w którym został osiągnięty odpowiadający im przychód.

  • Koszty uzyskania przychodu pośrednio z nim związane należy ująć w KPiR w dniu wystawienia faktury.

  • Wyjątkiem w przypadku kosztów pośrednich jest faktura dotycząca przełomu roku - w takim wypadku ujmuje się ja proporcjonalnie do lat podatkowych, których dotyczą.

Zobacz też:
kalkulator wynagrodzeń

Koszty uzyskania przychodu w KPiR zgodnie z metodą uproszczoną

Na czym polega metoda uproszczona?

  • Główna zasada - koszty uzyskania przychodu ujmuje się w dacie ich poniesienia - bez względu na to, którego okresu dotyczą. W tym wypadku co do zasady za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia dokumentu zakupowego.

  • Nie ma podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie.

  • Metody uproszczonej nie można stosować m.in. do wynagrodzeń oraz składek ZUS, które księguje się w dacie ich faktycznej zapłaty.

Wyboru metody dokonuje sam przedsiębiorca. Przed ostateczną decyzją dobrze jest dokładnie przeanalizować, jakie konsekwencje niesie każda z nich oraz która będzie dla nas łatwiejsza.

Koszty uzyskania przychodu w KPiR - sprawdź, jak rozliczać koszty prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu.