Piled polish banknotes and scattered polish coins.Programy związane z dofinansowaniem z funduszy unijnych nakładają zawsze podstawowy wymóg jakim jest posiadanie wkładu własnego w rozpoczętej inwestycji. Zwykle jest to od piętnastu do pięćdziesięciu procent jej wartości. Wyjątek mogą tu jednak stanowić niektóre dotacje na założenie firmy, a dokładniej dotacja z Urzędu Pracy. Warto mimo to zapamiętać, że:
  • wielkość wymaganego wkładu własnego uzależniona jest od programu w jakim chcielibyśmy uzyskać dotacje (najczęściej jest to 15 procent - 50 procent)
  • Wkład może być finansowany ze środków pieniężnych pozyskanych od banku lub innego funduszu finasowego.
Wymóg ten dysponowania wkładem dotyczy wszystkich przedsiębiorców, w przypadku firm długo działających na rynku nie jest to uciążliwe. Mają one wypracowane własne zasoy finansowe lub zdolność kredytową. W najgorszym położeniu są firmy , które dopiero co zostały powołane do życia. Najczęsciej nie mają one żadnych zasobów finanowych a co gorsze również zdolności kredytowej. Z myślą o takich przedsiębiorcach powstał program: Gwarancja de minimis Jak można znaleść na stronie Ministerstwa gospodarki "Gwarancja jest zwykłą formą zabezpieczenia kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił kredytu w terminie określonym w umowie kredytowej. Gwarancja daje bankowi udzielającemu kredytu pewność spłaty kredytu. Jeśli kredytobiorca nie będzie mógł oddać kredytu z własnych środków to spłaty kredytu dokona gwarant. W takiej sytuacji dalsze rozliczenia będą prowadzone pomiędzy gwarantem a przedsiębiorcą.  Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami. Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych. Wartość pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcy przeliczana jest na euro po średnim kursie walut obcych ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu udzielenia pomocy." Jednak są także firmy, które posiadają własny kapitał, ale lękają się ruszyć go obawiając się utraty płynności finansowej. Właśnie dla takich przedsiębiorstw banki oferują kredyty pomostowe, mające za cel finansowanie projektów biznesowych zanim przekazane zostaną środki unijne. Warto jednak wiedzieć, że kapitał kredytu pomostowego będzie musiał być spłacony ze środków dofinansowujących firmę. A przedsiębiorca zapłaci tylko odsetki od zapożyczonej kwoty. Dla tegoż, ważną funkcję w procesie wnoszenia wkładu własnego spełniać będą także kredyty pomocnicze, zbliżone do zwykłych kredytów inwestycyjnych. Są one jednak mniej korzystne, niż kredyty pomostowe.