Attractive young businesswoman working on documents in officeKażdy podatnik, prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek VAT oraz podatek dochodowy. Kiedy trzeba tego dokonać i co podlega opodatkowaniu? Podatek VAT Każdy podatnik, dokonujący czynności opodatkowanej, zobowiązany jest do odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku VAT. W zależności od rodzaju przeprowadzonej transakcji, obowiązują stawki 23%, 8% i 5% od kwoty wyszczególnionej na fakturze. Podatnik może również kwalifikować się do korzystania ze stawki 0% lub też zwolnienia z opodatkowania. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub zakończenia świadczenia usługi, bądź też z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż do 7 dnia od momentu wydania towaru lub wykonania usługi. Rozliczenia podatkowego VAT dokonuje się w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu VAT -7 dla rozliczeń miesięcznych lub VAT-7K dla kwartalnych. Termin wysyłki deklaracji oraz zapłaty podatku jest do 25 dnia następującego po danym okresie rozliczeniowym. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega natomiast:
  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  • import towarów
  • eksport towarów
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
Podatek dochodowy Opodatkowaniu podaniem dochodowym od osób fizycznych (PIT) podlegają wszystkie dochody (czyli przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu) pochodzące z indywidualnej działalności gospodarczej oraz ze spółek osobowych, bez względu na ich źródło. Zgodnie z ustawą, każdy przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania do urzędu skarbowego zaliczki na poczet tego podatku. Wysokość podatku zależna jest od formy opodatkowania. W przypadku zasad ogólnych: - opodatkowanie dochodów wg skali: do kwoty 85.528 zł wynosi 18%, dla nadwyżki ponad 85.528 zł wynosi 32%, - podatek liniowy bez względu na wysokość dochodów wynosi 19%. Termin płatności zaliczki na podatek dochodowy jest do 20 dnia następującego po danym okresie rozliczeniowym. Od 2007 roku podatnicy nie muszą już składać deklaracji do wpłacanych zaliczek. Ostateczne rozliczenie podatku następuje natomiast w terminie złożenia zeznania rocznego, PIT- 36 (skala podatkowa) lub PIT-36L (podatek liniowy).