business-coach-sunshine-coast1Do niedawna płatnicy składek mogli ubiegać się o zwrot nadpłaconych składek bez ograniczeń. Nowe przepisy jednak określają okres 10 lat na dochodzenie składek nadpłaconych. Oprócz tego ZUS zostanie zobligowany do poinformowania płatnika o powstaniu nadpłaty, bez znaczenia jaka jest jej wysokość. Termin przedawnienia rozpoczyna się od otrzymania przez płatnika zawiadomienia o nadwyżce albo w dniu dostarczenia wniosku o ich zwrot. Po okresie 10 lat następuje przedawnienie. Zgodnie z nowelizacją ustawy płatnik ma też możliwość dostarczenia w czasie okresu przedawnienia wniosku o przerzucenie nadpłaconych składek na przyszłe zobowiązania. Po nowelizacji ustawy bieg czasu przedawnienia można zawiesić w kilku konkretnych sytuacjach. Szczególnie dotyczy to sytuacji wydania decyzji w sprawie niezależnie opłaconych składek, czy decyzji, stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom. To samo dotyczy sytuacji, jeśli wydanie decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego poprzez inny organ albo w razie śmierci płatnika. Gdy płatnik zmarł, przedawnienie ulega zawieszeniu od chwili legitymizacji testamentu, nie później jednak niż dwa lata od momentu jego śmierci.