Ostatnie dni człowieka, to zazwyczaj namaszczenie chorych, ostatnie dni firmy - to zawsze remanent likwidacyjny. Idąc za naszym słownictwem sakramentalnym, remanent likwidacyjny jest niczym namaszczenie chorych - tu koniec żywota, a tu koniec firmy. Na amen. Człek kończy żywot - przyda się namaszczenie chorych, firma kończy żywot - obowiązkowo musi sporządzić remanent (spowiedź życia).

Kiedy sporządzić remanent likwidacyjny?

Remanent likwidacyjny należy sporządzić na dzień likwidacji firmy. Wtedy to należy sporządzić:
 • remanent likwidacyjny dla celów PIT,
 • remanent likwidacyjny dla celów VAT
 • wykaz składników majątku na dzień likwidacji - co jest odrębnym tworem niż powyższe remanenty.
Należy sporządzić odrębne remanenty; dla PIT i dla VAT, ponieważ celem pierwszego jest ustalenie właściwego podatku PIT, a drugiego - właściwego podatku VAT. Urząd sobie nie odpuści - nawet przy końcu istnienia… I tu doskonale sprawdza się znane powiedzenie “w życiu pewne są tylko śmierć i podatki”. Z tym, że umieramy tylko raz… A nawet i od śmierci trzeba płacić podatek...

Remanent likwidacyjny dla celów PIT

Remanent dla celów PIT powinien zawierać:
 • towary i materiały (surowce),
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe,
 • braki i odpady,
 • które pozostały w firmie na dzień likwidacji.
W remanencie tym nie wykazujemy wyposażenia oraz środków trwałych. Wartość powyższych składników należy wycenić wg cen zakupu lub cen rynkowych z dnia sporządzania spisu - jeśli ceny zakupu są wyższe od rynkowych. Remanent powinien również obejmować składniki majątku należące do firmy, ale w dniu remanentu znajdujące się poza nią, jak i towary obce znajdujące się w tym dniu w przedsiębiorstwie. Towary obce nie podlegają wycenie – wskazuje się jedynie ich ilość oraz właściciela. Od przygotowanego w ten sposób spisu z natury przedsiębiorca nie płaci żadnego podatku. Remanent likwidacyjny nie jest również składany w urzędzie skarbowym, przedsiębiorca przechowuje go w swojej dokumentacji podatkowej w celach dowodowych.

Remanent likwidacyjny dla celów VAT

Remanent likwidacyjny dla celów podatku VAT sporządzany jest w razie:
 • zgłoszenia zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych przez osobę fizyczną,
 • nie wykonywania czynności opodatkowanych VAT przez co najmniej przez 10 miesięcy,
 • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.
W remanencie likwidacyjnym należy ująć wszystkie towary (a także środki trwałe i wyposażenie) znajdujące się w firmie na dzień likwidacji, co do których przysługiwało nam odliczenie VAT. O zamiarze przygotowania spisu dla potrzeb VAT nie powiadamiamy naczelnika urzędu skarbowego

Zawiadomienie urzędu skarbowego

Urząd należy powiadomić tylko o zamiarze sporządzenia końcowego spisu z natury dla PIT (remanent sporządzany w celu zamknięcia księgi przychodów i rozchodów) w dacie innej niż 31 grudnia lub 1 stycznia należy powiadomić urząd skarbowy 7 dni przed datą sporządzenia tego spisu. Przepisy nie regulują, co powinno zawierać zawiadomienie. Może ono zawierać np..:
 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania (siedziby), NIP lub PESEL,
 • oświadczenie o formie prowadzonej działalności gospodarczej (indywidualnie, czy w formie spółki cywilnej),
 • można podać powód dokonania spisu - np. likwidacja działalności,
 • podpis sporządzającego spis.
Jeśli likwidacja firmy następuje z dniem 1 stycznia lub 31 grudnia, wtedy nie ma obowiązku o zamiarze sporządzenia remanentu informować fiskusa, ponieważ w jednej z tych dat i tak trzeba sporządzić spis z natury - obowiązkowo. Podsumowując:
 • remanent dla celów VAT - powiadamy urząd, jeśli likwidacja w innym terminie niż 31 grudnia lub 1 stycznia,
 • remanent dla celów PIT - nie powiadamiamy urzędu,
 • wykaz składników na dzień likwidacji - nie powiadamiamy urzędu.

Wykaz majątku na dzień likwidacji - nie mylić z remanentem

Wykaz majątku na dzień likwidacji powinien być sporządzony - jak sama nazwa wskazuje  na dzień likwidacji. Wykaz ten powinien zawierać informacje o O zamiarze sporządzenia wykazu (w przeciwieństwie do remanentu) nie ma obowiązku informować urzędu (przynajmniej tu urząd sobie odpuścił) - jednak dokument ten należy przechowywać wraz z księgami podatkowymi w celach dowodowych. -------------------------------------------------------- Koniec firmy, to oczywiście nie koniec życia. Ale czasami trzeba wiedzieć, kiedy skończyć... działalność, nie życie.