Poprzedni post “Księga Przychodów i Rozchodów”  rozpoczęliśmy cytatem “kto nie pracuje, niech nie je”, ponieważ tam pisaliśmy o pracy. Ale kto dużo pracuje, ten potrzebuje urlopu, dlatego napiszemy (nie wiem, czemu w liczbie mnogiej, bo autor jesteśmy jeden…), jakie są rodzaje urlopów. A o tym, jakie są rodzaje urlopów możemy przeczytać w kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), w którym wszystko jest podane jak na tacy. A my w naszych postach podrzucimy Czytelnikom (żywimy głęboką nadzieję, że parę owych się znajdzie) tę tacę pod nos, a właściwie to pod oczy. No to wytężmy wzrok! Rodzaje urlopów zostały opisane w dziale siódmym kodeksu pracy;  w rozdziale I - urlop wypoczynkowy, rozdziale II- urlop bezpłatny, rozdziale III - urlop pracowniczy. Zaczniemy od najbardziej wyczekiwanego po trudach i znojach pracy: urlopu wypoczynkowego.

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę, po upływie miesiąca od rozpoczęcia pracy. Za każdy miesiąc przysługuje 1/12 wymiaru urlopu, o którym poniżej. Urlopy są przyznawane na dni robocze pracownika. Urlop może być przyznawany na części, z tym że jedna część powinna obejmować co najmniej 10 dni roboczych. Urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do 30 września następnego roku.

Wymiar urlopu

Wymiar urlopu, czyli ile dni w roku można wykorzystać na wolne, to:
  • 20 dni  - jeśli staż pracy wynosi mniej niż 10 lat,
  • 26 dni - jeśli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat
Do stażu pracy wlicza się zatrudnienia u poprzednich pracodawców, a także czas nauki, który oblicza się doliczając lata nauki:
  • zasadniczej szkoły zawodowej - czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat
Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. Przykład 1. Pani Mirella skończyła Liceum Ogólnokształcące oraz studia. Podjęła pierwszą pracę.  Pani Mirelli przysługuje 20 dni urlopu za przepracowany rok, ponieważ do stażu pracy należy wliczyć 8-letni czas nauki (tylko studia). Przykład 2. Pani Mirella pracuje już 3 lata. Teraz przysługuje jej 26 dni urlopu za kolejny przepracowany rok, ponieważ do stażu pracy należy wliczyć 8-letni czas nauki oraz 3-letni okres zatrudnienia. A gdy staż pracy wynosi co najmniej 10 lat, to przysługuje 26 dni urlopu. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. W przypadku odwołania pracownika z urlopu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. wykupione bilety na wycieczkę).

Urlop wypoczynkowy przy zmianie pracy

Urlop wypoczynkowy przy zmianie pracy:
  • u dotychczasowego pracodawcy - przysługuje do zakończenia pracy w proporcji przepracowanych miesięcy od początku roku. Czyli gdy, nasza przykładowa Mirella złożyła wypowiedzenie na dzień 31.07, to przysługuje jej 1/12(proporcja miesięczna)*26 (wymiar urlopu)*7 (przepracowane miesiące)= 16 dni urlopu.
  • u nowego pracodawcy - przysługuje w proporcji przepracowanych miesięcy do końca roku, przy założeniu, że osoba będzie zatrudniona co najmniej do końca roku kalendarzowego. Czyli, gdy Mirella rozpocznie nową pracę, 1.08, to przysługuje jej 1/12*26*5=11 dni urlopu do końca roku.
Po każdym przepracowanym miesiącu Mirelli przysługuje 1/12*26=3 dni, urlop zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi, który zakończył pracę i nie skorzystał w roku wypowiedzenia z urlopu. Jak obliczać ekwiwalent w poście- o jakże zaskakującym tytule: Ekwiwalent za urlop – jak obliczyć? W serii urlopowej ukażą się: urlop bezpłatny, urlop pracowniczy. A Admin tuż po opublikowaniu postu udaje się na urlop. Wypoczynkowy. To może o urlopie macierzyńskim za 9 miesięcy... Zobacz też: