Kupując samochód finansowany kredytem za koszty podatkowe można uznać m.in.: wszelkie opłaty związane z udzieleniem kredytu – prowizje, opłaty manipulacyjne, opłaty za uruchomienie linii kredytowej, opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu itp.

Ponadto kosztem podatkowym zakupu pojazdu są odpisy amortyzacyjne (jeśli bank jest współwłaścicielem samochodu, to tylko do wysokości procentowego udziału). Samochód należy wprowadzić na środki trwałe firmy z tym, że odsetki naliczone do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania zwiększą jego wartość początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne.Warto wiedzieć, że możliwość amortyzacji samochodu zakupionego na kredyt zależy od tego czy z chwilą zawarcia umowy kredytowej stał się on własnością przedsiębiorcy. W niektórych przypadkach bowiem bank zastrzega sobie własność pojazdu do czasu całkowitej spłaty pożyczki – wówczas amortyzacja nie jest możliwa (aż do uzyskania prawa własności auta przez przedsiębiorcę). Zdarza się także sytuacja gdy bank jest współwłaścicielem auta w 50%. Wówczas możliwość amortyzowania wartości samochodu jest ograniczona do procentowego udziału przedsiębiorcy. Pozostałą część można amortyzować dopiero po spłacie całości pożyczki.

Dodatkowo kosztem podatkowym są odsetki od kredytu - ale tylko wówczas, gdy zostały faktycznie opłacone (sama rata kredytu nie jest kosztem podatkowym).Dodatkowo odsetki zapłacone po wprowadzeniu samochodu do ewidencji środków trwałych będą podlegały bezpośredniemu wykazaniu w KPiR, w dacie faktycznej płatności. Odpowiednią do wykazania tego typu kosztu podatkowego jest kolumna 13 księgi - pozostałe wydatki.

Zobacz też:

lista obecności

brutto netto wynagrodzenie