W świetle ustawy o VAT transakcja wycofania samochodu na cele prywatne jest traktowana jako dostawa towaru podlegająca opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  • wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.
Kiedy następuje wycofanie samochodu na cele prywatne  warto pamiętać o dwóch istotnych kwestiach:
  1. nieumorzona część wartości początkowej środka trwałego nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu (ważne! dotychczasowe odpisy amortyzacyjne nie podlegają wyksięgowaniu z kosztów)
  2. sprzedaż samochodu przed upływem 6 lat (licząc od miesiąca następującego po wycofaniu) od wycofania go na cele prywatne, stanowić będzie przychód z działalności, który przedsiębiorca powinien wykazać i opodatkować.
  Zobacz też: >> Efektywne zarządzanie sklepem internetowym