import-ikonaZarówno strata bilansowa, jak i strata podatkowa musi być w szczególny sposób ujęta w księgach rozrachunkowych. Co więcej, podatnikowi wolno zrekompensować tą stratę poprzez odpisy podatkowe w latach kolejnych. Strata podatkowa różni się od straty bilansowej, co wynika z faktu, że w księgach rozrachunkowych powinno się wykazywać wszystkie poniesione koszty, nawet gdy nie kwalifikują się one do kosztów uzyskania przychodów. Strata bilansowa Rozliczenie straty bilansowej wymaga odpowiedniej ewidencji księgowej, w zależności od sposobu jej rozliczenia. W księgach rachunkowych wykazany jest tylko wynik bilansowy. Do czasu przyjęcia sprawozdania finansowego, wynik bilansowy znajduje się na koncie 86 'Wynik finansowy'. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o pokryciu straty, wykonuje się przeksięgowanie z konta 82 'Rozliczenie wyniku finansowego' na konto 86 'Wynik finansowy'. Strata podatkowa Stratę podatkową, poniesioną w następstwie prowadzonej działalności, przedsiębiorca ma prawo rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat - nie więcej jednak niż w wysokości 50procent w każdym z lat podatkowych, w których osiągnięto dochód. To oznacza, że już w roku następującym po roku podatkowym, w którym poniesiono stratę, wolno odliczyć 50 proc. wartości straty. Ponadto, rozliczenie jej nie wymaga ewidencji księgowej, bo polega ono na zmniejszeniu w deklaracji podatkowej wykazanego zysku podatkowego za dany rok obrachunkowy. Nie ma potrzeby jednak czekać z odliczeniem straty do czasu składania rocznej deklaracji podatkowej. Wolno ją rozliczać sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego. Jeżeli w danym roku podatkowym brakowało będzie dochodów, rozliczenie straty powinno się przenieść na lata następne. Istotny jest jednak fakt, iż w przypadku [osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą|firm jednoosobowych i spółek cywilnych, strata podatkowa może być odliczona tylko od dochodów z tego samego źródła przychodów.