Umowa zlecenie jest podstawą do współpracy przedsiębiorcy z osobą trzecią, jeżeli dotyczy ona czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak prawidłowo ująć ją w KPiR i jakie dokumenty są potrzebne.

Umowa zlecenie - co to jest?

Definicję umowa zlecenie szczegółowo określa art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Jest to sytuacja w której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, np. przedsiębiorcy. Umowa zlecenie ma charakter odpłatny, chyba, że z ustaleń lub przepisów szczegółowych wynika inaczej. Kwota ta powinna zostać określona w umowie, a podstawę do wypłacenia określonej sumy stanowi wystawiony rachunek za wykonanie usługi zgodnie z postanowieniami.

Umowa zlecenie - jakie dokumenty są potrzebne aby ująć ją w KPiR?

Wymaganym dowodem dokumentującym poniesienie kosztu jest wystawiony przez zleceniobiorcę rachunek za wykonanie danego zlecenia. Dodatkowo aby wynagrodzenie zostało ujęte jako koszt musi zostać wypłacone lub postanowione do dyspozycji zleceniobiorcy. Zatem właściwym dowodem dokumentującym poniesienia kosztu z tytułu umowy zlecenia będzie adnotacja wraz z datą i podpisem zleceniobiorcy na rachunku, że dana kwota została przyjęta oraz potwierdzenie dokonania transakcji.

Umowa zlecenie - jak prawidłowo ująć ją w KPiR?

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia powinno zostać zewidencjonowane w kolumnie 12 KPiR jako wynagrodzenia w gotówce i naturze w kwocie brutto. Istotne aby zapisu dokonywać w dacie wypłaty wynagrodzenia lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Składki społeczne w części finansowanej przez przedsiębiorcę ujmuje się w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki.

Poznaj całkowity koszt zatrudnienia pracownika Kalkulator wynagrodzeń - brutto - netto - całkowity koszt pracodawcy