iStock_000019823052XSmall Majątek trwały firmy musi być ewidencjonowany. To obowiązek wynikający z ustawy o rachunkowości. Co określa się środkami trwałymi? Remanentu wyposażenia firmowego należy dokonać ostatniego dnia roku obrachunkowego w drodze spisu z natury, wyceny ich ilości, lub porównania wartości z danymi w księgach. Definicja środków trwałych według ustaw podatkowych Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte albo wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: lokale będące odrębną własnością, budynki, środki transportu, urządzenia, maszyny, budowle i inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego firmą lub oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu albo innej umowy. Ponadto ustawa o CIT zalicza do środków trwałych, niezależnie od przewidywanego okresu używania, też:
 • tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) w grupie „statki” o symbolu 35.11, zaliczone do branży 1051- -1053 Systematycznego Wykazu Wyrobów (SWW) Głównego Urzędu Statystycznego
 • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
 • składniki majątku, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie na przykład umowy leasingu, zawartej z właścicielem albo współwłaścicielami tych składników – jeśli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający,
Zobacz też:
Rozliczenie zaliczki Przelicznik brutto
Definicja środków trwałych według ustawy o rachunkowości Zgodnie z ustawą, środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę rzeczowe aktywa trwałe, o przypuszczalnym czasie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności statutowej jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
 • środki transportu i inne rzeczy
 • inwentarz żywy
 • maszyny
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych
 • urządzenia
 • budowle i budynki
 • lokale będące odrębną własnością
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
 • nieruchomości - w tym też i grunty
 • prawo wieczystego użytkowania gruntu