Środki trwałe w miarę upływu czasu tracą na wartości. Zużywanie się środków trwałych powoduje obniżanie ich wartości, stanowiąc jednocześnie koszty działalności danego podmiotu gospodarczego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się czym jest amortyzacja środków trwałych oraz jakie metody wyróżniamy!

Amortyzacja środków trwałych - definicja

Amortyzacja środków trwałych jest systematycznym i planowanym rozłożeniem w czasie wartości środków trwałych. Umożliwia ona ujęcie w księgach zużycie danego składnika majątkowego, a w konsekwencji - odtworzenie posiadanego majątku trwałego.

Podatkowa efektywność amortyzacji zależy od wybranej metody amortyzacji środków trwałych.

Metoda amortyzacji liniowej

Metoda amortyzacji linowej środków trwałych oznacza równomierne, odpowiednie do upływu czasu, rozłożenie zużycia środka trwałego. Zgodnie z tą metodą składnik podlegający amortyzacji zużywa się jednakowo w każdej jednostce czasu przez cały okres jego użyteczności. Metoda liniowa polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych w ustalonych od wartości początkowej środków trwałych, z zastosowaniem rocznych stawek amortyzacyjnych ujętych w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wartość odpisów jest kwotą stałą, która obowiązuje przez cały okres amortyzacji.

Zgodnie z przepisami podatkowymi istnieje możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych dla niektórych środków trwałych, które używane są w pogorszonych i złych warunkach. W razie wystąpienia lub ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek amortyzacyjnych, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany.

Ważne!

Dla określonej grupy używanych lub ulepszanych środków trwałych przewidziano w przepisach o podatku dochodowym możliwość ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji, przy czym ograniczeniem jest narzucony minimalny okres amortyzacji.

Warto wiedzieć, że używanym środkiem trwałym jest taki składnik majątku, który przed użyciem oraz pierwszym wprowadzeniem do ewidencji firmy był wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy. Dotyczy to środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT a także środków transportu.

Natomiast zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o PIT składniki majątku uznaje się za ulepszone jeżeli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, modernizację, rozbudowę czy rekonstrukcję w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł. Ponadto, wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych a także kosztami ich eksploatacji.

 

Metoda degresywna amortyzacji

Metoda degresywna amortyzacji środków trwałych nazywana jest metodą przyspieszoną. Zakłada, że przydatność ekonomiczna środka trwałego maleje w miarę upływu lat jego używania. Przy zastosowaniu metody degresywnej, w pierwszych latach używania środka trwałego, koszty amortyzacji będą większe, by w kolejnych okresach amortyzacji odpisy amortyzacyjne ulegały zmniejszeniu. Degresywna metoda amortyzacji charakteryzuje się stałą stawką amortyzacji oraz zmienną podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych. W roku przyjęcia środka trwałego do używania wartość zużycia ustala się od wartości początkowej danego składnika. Warto dodać, że istnieje możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej poprzez zastosowanie współczynnika podwyższającego.

W kolejnych latach stosowania metody degresywnej wartość początkową środka trwałego pomniejsza się o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne. Procedura ta stosowana jest do momentu zrównania się rocznej kwoty amortyzacji obliczanej metodą degresywną z kwotą bieżącego zużycia (amortyzacji) obliczaną przy zastosowaniu metody liniowej.

Ważne!

W roku, w którym nastąpiłoby zrównanie się tych odpisów amortyzacyjnych oraz w latach następnych, należy rozpocząć stosowanie metody liniowej amortyzacji środków trwałych. Stawki amortyzacyjne ustalane są wówczas, zgodnie z założeniami metody liniowej.