iStock_000001722136XSmallWypadek przy pracy rozumie się jako gwałtowne zdarzenie spowodowane czynnikiem sprawczym zewnętrznym, skutkujące urazem bądź śmiercią. Wydarzenie to musi mieć miejsce w związku z wykonywaną pracą bądź podczas jej wykonywania, w czasie wykonywania albo w związku z wykonywaniem czynności na rzecz chlebodawcy. Wypadkiem przy pracy jest również sytuacja pracownika, gdy był on w dyspozycji chlebodawcy w podróży pomiędzy siedzibą chlebodawcy a lokalem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę bądź jeśli wypadek wydarzył się w trakcie odbywania podróży służbowej. Wypadki przy pracy dzieli się na śmiertelne oraz ciężkie. Za śmiertelny wypadek przy pracy uznaje się, jeśli od daty wypadku w czasie pól roku pracownik zmarł. Ciężki wypadek przy pracy to wypadek, które powoduje ciężkie uszkodzenie ciała, np. utrata wzroku, słuchu, mowy, gdy zdarzenie to spowodowało rozstrój zdrowia, gdy nastąpiła choroba nieuleczalna bądź niebezpieczna dla życia, trwała choroba psychiczna, niezdolność całkowita bądź niepełna do wykonywania pracy. W przypadku, gdy w wyniku wypadku przy pracy ucierpiały dwie osoby bądź więcej, wtedy wypadek taki jest zaliczany jako wypadek zbiorowy.