employeeFach doradcy podatkowego wiąże się nie tylko z pewnymi przywilejami, ale też z obowiązkami, które zostały nałożone na doradców przez prawo. Oprócz uznania społecznego związanego z wykonywaniem tego zawodu, doradca podatkowy musi również spełniać rozliczne wymogi narzucone na niego ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 1996 roku, nr 102, pozycja 475). Zgodnie z powyższym, doradca podatkowy posiada obowiązek:
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • dochowania tajemnicy zawodowej - musi on zachować w tajemnicy wszystkie informacje i fakty, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem zawodu, także podczas zeznań przed policja lub prokuraturą (wyjątek stanowi sądowny nakaz udzielenia zeznań)
 • archiwizowania przez okres 5 lat kopii sporządzanych na piśmie opinii, wystąpień w imieniu płatników, podatników, inkasentów i osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe , a także następców prawnych płatników, podatników albo inkasentów, w sprawach obowiązków podatkowych, jak również udzielonych im porad
 • śledzenia zmian prawnych, jak również aktualnej literatury, prasy oraz orzecznictwa w zakresie prawa podatkowego i finansów
 • wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzenia szkody przy realizacji czynności doradztwa podatkowego, a konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest skreślenie z listy doradców
 • regulowania składki członkowskiej z tytułu przynależności do korporacji zawodowej
 • umieszczania na każdym jednym piśmie, sporządzanym w związku z pełnieniem funkcji doradztwa podatkowego,swoich danych, t.j podpis i nr wpisu na listę doradców podatkowych, miejsce wykonywania usług doradczych, nazwa firmy, pod jaką doradztwo to jest wykonywane
 • podnoszenia swoich kwalifikacji
 • wykonywać polecenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 • zawiadamiania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o jakichkolwiek zmianach danych objętych wpisem na listę doradców
 • kierowania się głównie dobrem klienta