Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o przestrzeganiu ważnych terminów, które odnoszą się do płatności związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem dochodowym czy ZUS -em. Przeczytaj i sprawdź, jakie są ważne terminy podatkowe!

Ważne terminy dla przedsiębiorcy - do kiedy podatek dochodowy i VAT?

Przedsiębiorca prowadzący KPiR oraz będący czynnym podatnikiem VAT zobowiązany jest do:

  • opłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni lub kwartalnych zaliczek na podatek do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale,
  • składania deklaracji VAT-7, w której wykazywane są dokonane w danym okresie opodatkowane transakcje. Deklarację VAT-7 składa się do 25. dnia następującego po każdym kolejnym okresie rozliczeniowym. W sytuacji gdy przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie zobowiązany jest  do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, do złożenia deklaracji (VAT-7K) oraz uregulowania ewentualnych zobowiązań wobec US.
Ważne! W przypadku gdy 20 lub 25 wypada w dzień wolny od pracy, to termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy.

Terminy składki ZUS

W przypadku zobowiązań wobec ZUS:

  • do 10. dnia każdego miesiąca opłaca się składki za pracodawcę w przypadku niezatrudniania pracowników,
  • do 15. dnia każdego miesiąca opłaca się składki za pracowników oraz przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników.

Również w przypadku zatrudniania pracowników należy odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy za pracownika PIT 4 (do 20. dnia następnego miesiąca).

Ponadto, przedsiębiorcy będący podatnikami VAT UE zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego informację podsumowującą VAT UE jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpiła transakcja z kontrahentem unijnym. Deklaracje w papierowej formie należy złożyć w urzędzie do 15. dnia po danym okresie rozliczeniowym w którym doszło do transakcji. Jeśli natomiast deklaracje składane są drogą elektroniczną, należy je złożyć do 25 dnia po danym okresie rozliczeniowym.

Roczne zeznania podatkowe

W przypadku zeznań rocznych, podatnicy zobowiązani są:

  • do 30. kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym złożyć zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu lub straty. W tym okresie należy wpłacić również różnicę między podatkiem należnym a sumą wpłaconych zaliczek należnych (o ile różnica wynika z zeznania),
  • do końca stycznia następującego po roku podatkowym złożyć PIT-28,
  • do końca stycznia złożyć PIT-4R,
  • do końca stycznia złożyć PIT-8AR (deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych),
  • do końca lutego za rok poprzedni złożyć PIT-11 w formie elektronicznej, w przypadku formy papierowej do końca stycznia.
W związku ze zmianą przepisów zachęcamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego.