White envelopes backgroundFaktura pro-forma jest dokumentem handlowym, stosowanym w obrocie gospodarczym w celu np. poinformowania kontrahenta o cenach, łącznej wartości zamówienia lub jako podstawy do wpłaty zaliczki na jego poczet. Na dokumencie tym wykazane są między innymi wartości poszczególnych pozycji, stawka podatku, kwota podatku VAT. Czy w związku z tym dokument ten powinien być potraktowany jako podstawa do rozliczenia naliczonego bądź należnego podatku VAT?

Faktura pro forma nie jest dowodem księgowym, zgodnie więc z ustawą o VAT, jej wystawienie nie powoduje skutków na gruncie podatku od towarów i usług. Wystawca pro formy nie ma obowiązku zapłaty podatku wykazanego na niej, natomiast kontrahent który ją otrzymał nie ma prawa do odliczenia na jej podstawie VAT naliczonego.

Potwierdzeniem powyższego jest wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Wyjaśnienie to w sposób jednoznaczny określa, iż “dokument nazywany fakturą pro-forma nie jest dowodem księgowym. Jest to dokument wystawiany w obrocie gospodarczym i jego celem może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji. Wyraźne oznaczenie tego dokumentu wyrazami pro-forma powoduje, że nie można przypisać mu waloru faktury w rozumieniu przepisów o VAT, gdyż podmiot wystawiający taki dokument jednoznacznie wskazuje, że nie jest to faktura. Wystawienie tego dokumentu nie powoduje zatem skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku oraz nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Wystawienie takiego dokumentu nie zwalnia również podatnika z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi (co do zasady w terminie 7 dni od dokonania tych czynności - vide § 9 i 10 rozporządzenia fakturowego)”.

Zatem faktura pro forma powinna być traktowana jako dokument handlowy, a nie dowód księgowy, a jej wystawienie lub otrzymanie nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Zobacz też:

z 3b

vat zz

ubezpieczenie społeczne