iStock_000017970388XXXLargeWbrew pozorom nie wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące danej firmy należy ujmować w KPiR. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się zapisu tylko tych zdarzeń, które powodują konsekwencje na gruncie podatku dochodowego.

Zatem zgodnie z powyższym ewidencjonować należy wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty, ale tylko te które stanowią koszty uzyskania przychodów. Istnieją natomiast zdarzenia, które jak wspomniano niepodlegają wpisom  do podatkowe księgi przychodów i rozchodów.

1. Zaliczki

Zaliczki zarówno te otrzymane jak i te uiszczone nie podlegają ewidencji w KPiR. Zapłacone zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów czy wykonania usług nie stanowią kosztu uzyskania przychodu i nie powodują konsekwencji na gruncie podatku dochodowego. Podobnie w przypadku zaliczek otrzymanych od kontrahentów/klientów również nie stanowią one przychodu podlegającego opodatkowaniu.

2. Opakowania zwrotne

Obrót opakowaniami zwrotnymi polega na wydawaniu opakowań w zamian za kaucję, a w momencie kiedy klient oddaje opakownania kaucja jest mu zwracana. Obrotu opakowaniami zwrotnymi również nie ewidencjonje się w KPiR. Wynika to z faktu, iż otrzymana kaucja nie jest przychodem podlegającym opodatkowaniu, jest to kwota, która z założenia ma zostać zwrócona nabywcy, gdy ten odda opakowania, które z kolei nie są jego własnością, gdyż ich nie nabył. Tak więc w momencie przyjęcia kaucji, nie powstaje przychód. Zdarzenie to stanie się przychodem dopiero w momencie kiedy opakowania nie zostaną oddane i tym samym kaucja nie zostanie zwrócona.

3. Nakłady na inwestycje w trakcie jej realizacji

Wydatki poniesione w związku z inwestycją, w której wyniku ma powstać środek trwały np. budynek, maszyna etc. którego wartość początkowa będzie przekraczała 3500 zł, nie będą ujmowane w KPiR. Oznacza to, że wydatków tych nie należy ujmować na bieżąco w kosztach, gdyż dotyczą środka trwałego, a zatem będą ujęte w KPiR poprzez odpisy amortyzacyjne. Nastąpi to jednak dopiero w momencie zakończenia inwestycji i przekazania jej do użytkowania. Wszystkie poniesione na nią nakłady będą ujęte przy ustalaniu wartości początkowej środka trwałego.

4. dotacje na rozpoczęcie działalności

Otrzymane przez bezrobotnych środki pomocowe na rozpoczęcie własnej działalności, w celu aktywizacji zawodowej, również nie podlegają wpisowi do KPiR, nie stanowią one dla podatnika przychodu, który należy opodatkować podatkiem dochodowym.

Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń

                                 

Polecamy również artykuł: Platforma księgowości internetowej