Businessman Writing On a DocumentW obrocie gospodarczym wystawienie faktury zaliczkowej jest potwierdzeniem otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów bądź usług. Otrzymanie zaliczki nie jest przychodem, natomiast jej zapłacenie nie stanowi kosztu. Czy zatem faktury zaliczkowe należy ewidencjonować w KPiR?

Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona w terminie 7 dni od dnia otrzymania części lub całości należności. W przypadku faktur zaliczkowych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego powstaje dopiero w momencie wystawienia/otrzymania faktury końcowej. Oznacza to, iż otrzymanie zaliczki nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, gdyż nie stanowi przychodu. Podobnie zapłacona zaliczka, nie będzie zaliczona do kosztów podatkowych na podstawie faktury zaliczkowej.  Tym samym faktur zaliczkowych nie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Jaki więc skutek powoduje wystawienie faktury zaliczkowej, skoro nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie ujmuje się jej w KPiR?

Otóż, fakt otrzymania zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT, dlatego też, przyjecie zaliczki powinno być udokumentowane fakturą zaliczkową w przewidzianym ustawowo terminie. Zarówno sprzedawca jak i nabywca ujmują więc fakturę zaliczkową jedynie w rejestrze VAT, a dopiero fakturę końcową ewidencjonują w KPiR. Należy zadbać przy tym o to, by VAT z faktury zaliczkowej ujęty w rejestrze nie został ponownie zaksięgowany przy ewidencjonowaniu faktury końcowej.

Podsumowując, faktury zaliczkowe nie podlegają księgowaniu w księdze przychodów i rozchodów, gdyż nie stanowią ani przychodu po stronie przyjmującego, ani kosztu po stronie wpłacającego, to też nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Faktury zaliczkowe rodzą jednakże obowiązek podatkowy z zakresu podatków od towarów i usług, dlatego też należy je ująć w rejestrze VAT.

Zobacz też:

Dzień wolny za święto

wynagrodzenia kalkulator