W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje w których przedsiębiorcy otrzymują bądź wystawiają faktury zaliczkowe. Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona do 15 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu zaliczki. Przeczytaj artykuł i sprawdź co powinna zawierać faktura zaliczkowa i czy należy ją ujmować w ewidencji KPiR!

Faktura zaliczkowa - elementy

Faktura zaliczkowa powinna zawierać takie elementy jak:

  • datę wystawienia,
  • numer faktury,
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy nabywcy,
  • adres działalności obu stron transakcji,
  • numery za pomocą których podatnik oraz nabywca są identyfikowani na potrzeby podatku VAT,
  • datę otrzymania zapłaty zaliczki (jeśli różni się ona od daty wystawienia faktury),
  • kwotę zaliczki,
  • kwotę podatku,
  • dane dotyczące towaru lub usługi.

Faktura zaliczkowa w KPiR

Faktury zaliczkowe nie są ujmowane w KPiR. W związku z tym w przypadku faktur zaliczkowych moment rozliczania podatku VAT oraz podatku dochodowego jest różny.

Rozliczanie podatku VAT powinno nastąpić w momencie otrzymania bądź zapłaty zaliczki. Natomiast rozliczenie podatku dochodowego następuje w momencie wystawienia lub otrzymania faktury końcowej.

Faktura zaliczkowa w ewidencji sprzedawcy

Sprzedawca, który wystawia fakturę zaliczkową ujmuje ją jedynie w rejestrze VAT sprzedaży. Dopiero po wystawieniu faktury końcowej transakcję należy zewidencjonować w KPiR.

UWAGA! Z faktury końcowej rozliczana jest część VAT-u, która nie została ujęta na fakturach zaliczkowych

Faktura zaliczkowa w ewidencji odbiorcy

W przypadku przedsiębiorców prowadzących KPiR podstawą ujęcia zaliczki w kosztach  uzyskania przychodów jest faktura końcowa. Odbiorca podobnie jak sprzedawca w momencie zapłaty zaliczki ujmuje ją tylko w rejestrze VAT, a w KPiR w chwili wystawienia/otrzymania faktury końcowej. Reasumując, zarówno sprzedawcy jak i odbiorcy nie ujmują faktur zaliczkowych w KPiR. Moment rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego jest odmienny. W momencie zapłaty/otrzymania zaliczki należy ją ująć w rejestrze VAT. Natomiast w KPiR ewidencjonuje się fakturę końcową lub ostatnią fakturę zaliczkową, tak by łączna wartość na fakturze zaliczkowej wynosiła 100% należności za dany towar.