Ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym a wydatki na nie poniesione można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Przeczytaj artykuł  i dowiedz się kiedy polisa ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu, oraz jak ewidencjonować koszty ubezpieczenia OC w przypadku metody kasowej i memoriałowej.

Ubezpieczenie OC samochodu jako koszt uzyskania przychodu

Aby ubezpieczenie OC samochodu będącego środkiem trwałym lub w leasingu w firmie  można było zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należy wziąć pod uwagę podstawowe zasady zaliczania wydatków do kosztów podatkowych. Aby polisa ubezpieczeniowa mogła stać się kosztem uzyskania przychodów, musi zostać poniesiona przez przedsiębiorcę na cele firmowe. Ubezpieczenie OC samochodu nie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu. Jednak jest to działanie mające na celu zabezpieczenie jego źródła. To stanowisko również przyjmują organy skarbowe.

Wątpliwości może zbudzić odpowiednie udokumentowanie ubezpieczania OC, ponieważ w większości przypadków przedsiębiorca nie otrzymuje faktury od ubezpieczyciela, a jedynie polisę ubezpieczeniową. Zgodnie z opinią organów skarbowych polisa ubezpieczeniowa, aby stać się prawidłowym dokumentem stanowiącym podstawę zaksięgowania kosztu musi zawierać:

  • informacje dotyczące stron umowy - ubezpieczyciela i ubezpieczającego,
  • datę wystawienia,
  • rodzaj i zakres ubezpieczenia,
  • wartość składki,
  • podpis stron,
  • datę uregulowania płatności.
 
Ważne! Jeżeli przedsiębiorca dokonuje płatności za ubezpieczenie OC przelewem zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji dodatkowo dowód zapłaty , np. potwierdzenie przelewu.

W przypadku ubezpieczenia OC nie ma ograniczeń limitowych. Jego wartość może  zostać w całości ujęta w księdze.

Koszty ubezpieczenia OC dla samochodu z kilometrówką

Jeżeli samochód w firmie nie posiada statusu środka trwałego kosztem są wyłącznie wydatki w granicach limitu, który określa się na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdów, potocznie zwanej kilometrówką. Limit ten jest określany na podstawie liczby przejechanych kilometrów w celach firmowych, przemnożonych przez wskazany w ustawie współczynnik (stawka za kilometr, zgodnie z pojemnością silnika).

Ważne! Jeżeli podatnik wykorzystuje w swojej działalności samochód prywatny (niebędący środkiem trwałym), wydatki związane z eksploatacją samochodu  (w tym ubezpieczenie OC) stanowią koszt do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu.

Ewidencjonowanie kosztów ubezpieczenia OC w KPiR w przypadku metody kasowej

Sposób rozliczania ubezpieczenia OC zależy od przyjętej metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W KPiR wyróżnia się dwa sposoby ewidencji operacji gospodarczych:

  • metodę kasową
  • metodę memoriałową.

W przypadku metody kasowej przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia zapłaconego ubezpieczenia OC w koszty podatkowe jednorazowo w całości w dacie zawarcia polisy ubezpieczeniowej.

Przykład 1. Podatnik 1 grudnia 2014 roku zawarł umowę ubezpieczeniową, która obejmuje okres od 6 grudnia 2014 roku do 6 grudnia 2015 roku. Kwota zapłaconej składki wynosi 2 500 zł i została opłacona przelewem jednorazowo. Metoda kasowa Podatnik może w całości 2 500 zł zaliczyć do kosztów i wprowadzić kwotę do KPiR. Właściwymi dokumentami będą polisa ubezpieczeniowa oraz transakcja dokonania przelewu.
 

Ewidencjonowanie kosztów ubezpieczenia OC w KPiR w przypadku metody memoriałowej

Przy metodzie memoriałowej podatnik zalicza koszty ubezpieczenia OC w KPiR w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te odnoszą się do okresu przekraczającego rok podatkowy i nie można określić jaka część odnosi się do danego roku podatkowego, to powinny być podzielone proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Przykład 2.

Podatnik 1 grudnia 2014 roku zawarł umowę ubezpieczeniową, która obejmuje okres od 6 grudnia 2014 roku do 6 grudnia 2015 roku. Kwota zapłaconej składki wynosi 2 500 zł i została opłacona przelewem jednorazowo.

Metoda memoriałowa

W tym przypadku podatnik powinien podzielić opłaconą składkę proporcjonalnie na dwa lata (czyli okres trwania polisy):

  • w 2014 roku w dacie zawarcia umowy ujmuje się [(2 500 : 365) * 26] = 178,08 zł
  • 1 stycznia 2015 roku w kosztach ujmuje się [(2 500 :365) * 339] = 2321,92 zł

Właściwymi dokumentami będą polisa ubezpieczeniowa oraz transakcja dokonania przelewu.