Składnik majątku nabywany przez przedsiębiorców można zaliczyć jako środek trwały, przy jednoczesnym spełnieniu określonych wymogów. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co kwalifikuje się jako środek trwały, wyposażenie a co jest tylko wydatkiem.

Środek trwały -  definicja

Środek trwały zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

  • budowle,
  • budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty.

Składnik majątku jako środek trwały

Zgodnie z ustawą o PIT aby składnik majątku został uznany za środek trwały, musi:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie,
  • być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • mieć przewidywany okres użytkowania dłuższy niż rok,
  • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
Ważne! Przepisy prawa podatkowego określają dolną granicę wartości środka trwałego, która wynosi 3 500 zł netto lub brutto (w zależności czy przedsiębiorca jest  zarejestrowany jako czynny podatnik VAT czy też korzysta ze zwolnienia).

Kiedy zakupiony sprzęt zalicza się do ewidencji wyposażenia?

Zgodnie z art. 3 pkt. 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o PIT do środków trwałych. Ewidencja wyposażenia obejmuje wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1 500 zł. Zatem jeżeli wartość składników majątku przekracza 1 500 zł a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż jeden rok podatkowy to należy wprowadzić je do ewidencji wyposażenia.

Ważne! Jeżeli wartość zakupionego sprzętu przekracza 3 500 zł netto ale jego okres użytkowania jest krótszy niż rok, należy wprowadzić go do ewidencji wyposażenia. Sprzęt ten ujmowany jest bezpośrednio w kosztach i co do zasady, po roku powinien być sprzedany lub zlikwidowany.

Należy zaznaczyć, że nie ma możliwości wprowadzenia tego samego składniku majątku jednocześnie do ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia. Dany składnik majątku może być albo środkiem trwałym albo stanowić składnik wyposażenia.

Kiedy zakupionego sprzętu nie zalicza się do środków trwałych i wyposażenia?

Jeżeli wartość składnika stanowiącego środek trwały nie przekracza 3500 zł (netto lub brutto) a jego przewidywany okres użytkowania przekracza 1 rok wówczas wydatek można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych.

Środek trwały a amortyzacja

Amortyzacji może podlegać tylko i wyłącznie kompletny i zdatny do użytku środek trwały. Jeżeli składnik majątku jest niekompletny i nie nadaje się do użytkowania oznacza, że nie stanowi on środka trwałego a odpisy amortyzacyjne są odłożone w czasie do momentu kiedy możliwe będzie użytkowanie tego składnika majątku. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku wyposażenia. Podatnik musi jedynie udowodnić, że koszt poniesiono w celu uzyskania przychodów.