Czy wydatki na usługi doradcze zwiększają wartość początkową środka trwałego? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat!

Wydatki na usługi doradcze dotyczące montowanej maszyny zwiększą jej wartość początkową. Co więcej, należy zaznaczyć, że aby dany składnik mógł zostać wpisany do ewidencji środków trwałych musi spełniać łącznie 5 warunków:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • być nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie,
  • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • mieć przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
  • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddanym do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca zakupił maszynę produkcyjną za kwotę 80 000 zł. Z uwagi na stopień skomplikowania niezbędne było zatrudnienie firmy zewnętrznej do doradztwa w sprawie ustawienia maszyny i konfiguracji. Koszt wyniósł 2 000 zł. Czy wydatki na usługi doradcze zwiększą wartość środka trwałego?

Tak, koszty na usługę doradczą podwyższą wartość początkową maszyny i wyniesie ona 82 000 zł.