an open bookOd 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, a wraz z nią wiele zmian.

Zdecydowanej zmianie ulega termin wystawiania faktur. Od nowego roku co do zasady nie będzie już obowiązywał termin 7 dni na wystawienie faktury. Zgodnie z nowymi przepisami od 2014 roku podatni będzie zobowiązany do wystawienia faktury nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał dostawy towarów lub wykonał usługę. Termin na wystawienie faktury został zatem znacznie wydłużony.

Oznacza to, że jeśli podatnik dokona dostawy towaru np. 17 stycznia 2014, na wystawienie faktury ma czas do 15 lutego 2014. Podobnie w przypadku faktur zaliczkowych - przy ich wystawianiu będą obowiązywały te same zasady. Zatem jeśli podatnik otrzyma zaliczkę 20 marca 2014, nie musi wystawiać faktury zaliczkowej w terminie 7 dni od jej otrzymania. Na wystawienie faktury zaliczkowej również ma czas do 15 dnia następnego miesiąca, czyli 15 kwietnia 2014.

Powyższe terminy dotyczą sytuacji w których obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

W przypadkach co do których zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego ustawodawca przewidział pewne wyjątki, a w związku z nimi terminy wystawiania faktur. W sytuacjach takich fakturę wystawia się nie później niż:

  • 30 dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;
  • 60 dnia od dnia wydania towarów – w przypadku, dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1);
  • 90 dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku, czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.
Zobacz też:
Systemy czasu pracy