Podatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej często wykorzystują rzeczowe składniki majątku. Zgodnie z przepisami podatkowymi są nimi kompletne i zdatne do użytku składniki majątku stanowiące własność (lub współwłasność) podatnika o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Dodatkowo powinny być wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Najbardziej powszechną metodą amortyzacji środków trwałych jest amortyzacja metodą liniową czy też degresywną. Jednak w niektórych sytuacjach przedsiębiorcy mogą amortyzować firmowe środki trwałe przy użyciu tzw. indywidualnej stawki amortyzacji.

Czym jest indywidualna stawka amortyzacji?

Indywidualna stawka amortyzacji stanowi odmianę amortyzacji liniowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w równych ratach od wartości początkowej środka trwałego. Przedsiębiorcy mogą indywidualnie ustalić stawkę amortyzacji dla ulepszonych bądź używanych środków trwałych, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Należy jednak pamiętać, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż określony w przepisach. Przykładowo, minimalny okres amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych wynosi 30 miesięcy.
Środek trwały jest używany, jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był wykorzystywany co najmniej przez okres 6 miesięcy. Środek trwały jest ulepszony, jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Indywidualna stawka amortyzacji dla samochodów używanych bardziej intensywnie

Przepisy ustawy o PIT umożliwiły zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacji wobec środków transportu za wyjątkiem taboru morskiego, które używane są bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych. Ustawa w tym przypadku umożliwia zastosowanie współczynnika nie wyższego niż 1,4. Przepisy prawa podatkowego jednak nie precyzują co oznacza, gdy pojazd jest używany bardziej intensywnie. W tej sytuacji można posłużyć się przykładowo rocznym przebiegiem pojazdu. Kolejnym przykładem, który uprawnia do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji jest sytuacja, gdy środki transportu wymagają szczególnej sprawności technicznej. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane są w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie. Reasumując, indywidualna stawka amortyzacji może być wykorzystywana przez przedsiębiorców w warunkach przewidzianych przepisami podatkowymi. Dodatkowo podatnicy powinni pamiętać, że zostały uregulowane minimalne okresy amortyzacji środków trwałych przy użyciu indywidualnej stawki.