Przy płaceniu za dany towar bądź usługę w walucie obcej mogą wystąpić tzw. różnice kursowe. Podatnicy mogą zaliczyć je do kosztów firmowych bądź pozostałych przychodów z prowadzonej działalności. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy powstają i jak ewidencjonować różnice kursowe!

Kiedy powstają różnice kursowe?

Dodatnie różnice kursowe powstają w sytuacji gdy wartość przychodu rzeczywiście otrzymanego w przeliczeniu na PLN jest większa niż wartość przychodu należnego (przychodu z faktury) lub w sytuacji kiedy rzeczywiście zapłacona kwota jest mniejsza od zaksięgowanego kosztu.

Natomiast ujemne różnice kursowe występują w przypadku gdy rzeczywisty wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy jest mniejszy niż przychód należny bądź też w sytuacji kiedy kwota środków pieniężnych przekazana kontrahentowi w przeliczeniu na PLN jest większa od zaksięgowanego kosztu.

Jak przeliczyć wartość z faktury wyrażoną w walucie obcej?

Wartość wyrażoną w walucie obcej należy przeliczyć na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Uwaga! Jeżeli podatnik korzysta z konta złotówkowego, nie ma obowiązku przeliczania wartości w walucie obcej na PLN. W tym przypadku odpowiednim kursem jest kurs zastosowany przez bank z dnia, w którym zostało dokonane księgowanie na koncie.

Ewidencja różnic kursowych w KPiR

Różnice kursowe należy zaksięgować za pomocą dowodu wewnętrznego. Do dowodu wewnętrznego warto załączyć wydruk zastosowanych kursów walutowych, kserokopię faktury oraz potwierdzenie transakcji. Różnice kursowe dodatnie należy ująć w kolumnie 8 KPiR jako dodatkowy przychód. Natomiast ujemne różnice kursowe ewidencjonuje się w kolumnie 13 - jako pozostały wydatek. Trzeba pamiętać, że wyliczenie powstałych różnic kursowych jest możliwe w miesiącu w którym płatność zostanie uregulowana.

Przykład 1.

Przedsiębiorca dokonał zakupu towaru od kontrahenta z Niemiec na kwotę 300 EUR. Faktura została wystawiona 5 maja 2016 roku. Natomiast płatność została dokonana przelewem z konta walutowego w dniu 14 maja 2016 roku.

Różnice kursowe:

Data wystawienia faktury 5 maja 2016 roku

kurs średni walut NBP Tabela nr 085/A/NBP/2016 z dnia 2016-05-04, 1 EUR = 4,3992

300 Eur x 4,3992 = 1319,76 PLN

Data zapłaty 14 maja 2016 roku (zgodnie z datą księgowania banku)

kurs średni walut NBP Tabela nr 092/A/NBP/2016 z dnia 2016-05-13, 1 EUR = 4,4016

300 Eur x 4,4016 = 1320,48 PLN

1319,76 - 1320,48 = - 0,72 PLN.

Wynik różnic kursowych wyszedł ujemny zatem należy różnice kursowe zaksięgować w kolumnie 13 jako pozostały koszt za pomocą dowodu wewnętrznego.