Umowa o dzieło regulowana przez art. 627 - 646 Kodeksu cywilnego jest jedną z popularniejszych umów stanowiących formę zatrudnienia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czym jest umowa o dzieło, jakie są podstawowe elementy umowy o dzieło oraz jakie obowiązki posiada wykonawca i zamawiający.

Umowa o dzieło - czym jest?

Zawierając umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności, które dają konkretny rezultat.

Przykład 1.

Dziełem wykonywanym przez urbanistę Jana Kowalskiego może być sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krakowa zleconego przez Urząd Miasta Krakowa.

Elementy umowy o dzieło

Umowa o dzieło powinna zawierać:

  1. oznaczenie stron umowy o dzieło (osoba zlecająca wykonanie dzieło, osoba wykonująca dzieło),
  2. określenie przedmiotu umowy,
  3. wynagrodzenie,
  4. określenie terminów rozpoczęcia wykonania dzieła,
  5. inne ustalenia związane z wykonaniem umowy, np. dotyczące ewentualnych zaliczek czy sposobu przekazania wykonanego dzieła,
  6. podpisy obu stron zawierających umowę.

Obowiązki wykonawcy

Obowiązkiem przyjmującego zamówienie jest wykonanie dzieła. Należy zaznaczyć, że umowa o dzieło nie musi być wykonywana osobiście przez osobę, która przyjmuje zamówienie (wykonawcę). W takiej sytuacji wykonawca bierze odpowiedzialność za działanie osób trzecich.

Przykład 2.

Krawcowa Anna Kowalska dostała zlecenie na uszycie sukienki. Zgodnie z przepisami może uczynić to sama lub powierzyć uszycie komuś innemu, np. swojej pracownicy. Jednak przed klientem z którym zawierała umowę na wykonanie dzieła będzie odpowiadać wyłącznie Anna Kowalska.

Obowiązki zamawiającego

Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Ponadto, zamawiający powinien współdziałać z wykonawcą w zakresie koniecznym do terminowego i należytego wykonania określonej czynności na jaką została zawarta umowa o dzieło. Gdy dzieło zostanie wykonane zamawiający powinien je odebrać i stwierdzić, że jest wykonane należycie i nie posiada wad.

Kiedy umowa o dzieło posiada cechy stosunku pracy?

Przy zawieraniu umowy o dzieło pracownik powinien zwrócić uwagę aby umowa nie zawierała kryteriów charakteryzujących umowę o pracę, tj:

  • stałego miejsca wykonywania pracy i godzin pracy,
  • wykonywania pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
  • wykonywania pracy za wynagrodzeniem i ciągłości świadczenia,
  • bezwzględnego wymogu osobistego świadczenia pracy.

Gdy wystąpi sytuacja, że umowa o działo zawiera kryteria charakteryzujące umowę o pracę pracodawca popełnia wykroczenie. Co więcej, może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Zatem, to nie nazwa umowy a postanowienia określające cechy wykonywanej pracy decydują o charakterze zatrudnienia.

Zobacz też:

Karta ewidencji czasu pracy

Praca przy komputerze

Rozliczenie zaliczki