two businesspeople shaking hands.Umowę o pracę można podzielić na trzy niezależne, etapy prawne, tj. podpisanie umowy o pracę, realizację postanowień umowy , a także rozwiązanie umowy o pracę. W jaki sposób będzie wyglądać to od strony formalnej?   Zawarcie umowy o pracę Zgodnie z artykułem 29 Kodeksu Pracy, umowę o pracę należy zawrzeć na piśmie. Nie oznacza to wszakże, że umowa zawarta ustnie jest nieważna. W przypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca zobowiązany jest potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w ciągu tygodnia od czasu podjęcia zatrudnienia rodzaj umowy i jej warunki. Dodatkowo, z otrzymanej umowy o pracę jasno musi wynikać jakiego rodzaju umowę zawarły strony. Należy również określić warunki, na jakich została zawarta a w szczególności:
  • miejsce pracy i miejsce jej wykonywania
  • stanowisko pracy lub pełnioną funkcję, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (w jego regulaminie organizacyjnym)
  • termin rozpoczęcia pracy
  • wykonywanego przez pracownika zawodu lub posiadanej specjalności
  • wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
Realizacja postanowień umowy Każda ze stron umowy, zarówno pracodawca, jak i pracownik, mają obowiązek aby przestrzegać warunki nie tylko podpisanej umowy o pracę, ale też przepisów Kodeksu pracy i BHP. Wszystkie zmiany w umowie trzeba sporządzić jako pisemne aneksy do umowy o pracę pod groźbą ich nieważności. Rozwiązanie umowy o pracę Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko w formie pisemnej za potwierdzeniem jego odbioru (także poprzez pocztę). Dodatkowo, należy zachować określony warunkami umowy czas wypowiedzenia. Najczęściej dla umowy o pracę na czas nieokreślony jest stosowany trzydziestodniowy czas wypowiedzenia. W pozostałych przypadkach z reguły określa się czternastodniowy czas wypowiedzenia, w przypadku, gdy umowa pozwala na jej wcześniejsze rozwiązanie. Może również nastąpić skrócenie okresu wypowiedzenia.