koszty założenia działalności koszty założenia działalności Przy zakładaniu działalności oprócz dopełnienia wymogów formalnych przyszli przedsiębiorcy muszą ponieść różnego rodzaju koszty organizacyjne. Samo założenie własnej firmy jest darmowe, lecz pozostałe mogą być dosyć wysokie. Przeczytaj w artykule, jakie są koszty założenia działalności.

Koszty założenia działalności - opłaty rejestracyjne

Od 1 lipca 2011 roku obowiązują nowe regulacje w zakresie rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Bowiem można dokonać rejestracji firmy za pomocą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wówczas wniosek dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), a także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie wniosek stanowi zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wszystko odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego oraz jest wolne od opłat. Wypełniony wniosek można złożyć:
  • elektronicznie,
  • za pomocą tzw. profilu zaufanego ePUAP (usługa założenia profilu jest bezpłatna),
  • osobiście w urzędzie gminy (miasta).
WażnePrzedsiębiorcy rejestrujący się do VAT od początku 2015 roku mogą dokonać bezpłatnej rejestracji na formularzu VAT-R. Bowiem na mocy nowelizacji została zniesiona opłata skarbowa w wysokości 170 zł.

Koszty założenia działalności - opłaty za założenie konta

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy są zobligowani do przeprowadzania transakcji bezgotówkowych gdy:
  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Wysokość opłaty za założenie konta w głównej mierze zależy od banku, w którym jest zakładane. Może wynosić od kilku do kilkunastu złotych. Stąd w pierwszej kolejności należałoby zwrócić szczególną uwagę, jak kształtują się miesięczne koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji.

Koszty założenia działalności - pieczątka firmowa

Przepisy prawne nie nakładają na przedsiębiorców obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jednak najczęściej będzie konieczne przy kontaktach z kontrahentami. Średni koszt wyrobienia pieczątki średnio wynosi 30 zł.

Koszty założenia działalności - inne wydatki

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że zakładając własną działalność należy liczyć się innymi kosztami. Poza wcześniej wymienionymi wydatkami należy liczyć z zakupem licencji, opłat związanym z wynajętym lub kupionym lokalem, kosztami księgowości, kosztami zakupu sprzętów biurowych czy reklamy.
WażneDodatkowo należy pamiętać, że zakup towarów przed rozpoczęciem działalności nie może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach podatkowych. Należy wówczas ująć zakup w remanencie sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności. Wartość remanentu początkowego na koniec roku zostanie porównana z wartością remanentu końcowego. W zależności od uzyskanej różnicy, będzie ona zwiększała bądź pomniejszała koszty przedsiębiorstwa w zeznaniu rocznym.