Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie samochody. Dzięki temu mogą sprawniej prowadzić swoją działalność. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak ustalić wartość początkową samochodu osobowego!

Definicja samochodu osobowego według ustawy o PIT

Definicja samochodu osobowego dla celów podatkowych została uregulowana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 5a ust. 19a  ustawy o PIT za samochód osobowy należy rozumieć pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:
 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
  • - klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  • - z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:
  • - agregat elektryczny/spawalniczy,
  • - do prac wiertniczych,
  • - koparka, koparko-spycharka,
  • - ładowarka,
  • - podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  • - żuraw samochodowy,
 • pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wartość początkową samochodu osobowego - jak ustalić?

Wartość początkową  środka trwałego stanowi cena zakupu należna zbywcy powiększona o ewentualne koszty zakupu takie jak np. transport, montaż czy ubezpieczenie w drodze. Tym samym ustawodawca cenę nabycie rozumie jako wartość początkową.
Ważne Jeżeli przedsiębiorca dokupił przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wartość początkowa nie wzrośnie. Ubezpieczenie nie ma wpływu na zdatność pojazdu do użytku.

Wartość początkowa samochodu osobowego a dodatkowe koszty

Przedsiębiorcy powinni dodatkowo pamiętać, że niektóre koszty będą powiększa wartość początkową pojazdu. o ile jeżeli zostały poniesione przed wprowadzeniem go do ewidencji. Dotyczy to m.in. opłaty rejestracyjnej (są to np. opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne czy koszty zakupu nowych tablic rejestracyjnych) Jednakże gdy przedsiębiorca wprowadzi samochód do środków trwałych, zanim go zarejestruje na siebie, opłaty rejestracyjne nie będą mogły zostać wliczone do wartości początkowej auta. Powinny zostać ujęte bezpośrednio w kosztach w kolumnie 13 KPiR.

Wartość początkowa samochodu a nieodliczony VAT

W przypadku firmowego samochodu osobowego przedsiębiorcom przysługują dwa schematy odliczeń VAT:
 • jeżeli pojazd wykorzystywany jest wyłącznie w działalności może odliczyć 100% VAT od zakupu pojazdu oraz wydatków eksploatacyjnych - pod warunkiem, że zgłosi pojazd do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-26, będzie prowadził kilometrówkę dla celów VAT oraz ustali regulamin użytkowania pojazdu, albo
 • jeżeli pojazd będzie wykorzystywane w działalności oraz potencjalnie prywatnie może odliczyć 50% VAT od zakupu oraz pozostałych wydatków bez konieczności spełnienia dodatkowych wymogów.
W drugim przypadku podatek VAT, który nie podlega odliczeniu podnosi wartość początkową środka trwałego, w tym wypadku samochodu. Tym samym będzie to równoznaczne z naliczaniem wyższych odpisów amortyzacyjnych.